Emilia Trudnowska

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Environmental Sciences (Nauki o Ziemi i środowisku)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Imaging variability of flakes – developing methodology to study the creation, structure, transformation and transport of marine snow (iFlake)”

Home institution (Instytucja macierzysta): Instytut Oceanologii PAN,

Host institution (Instytucja goszcząca): Woods Hole Oceanographic Institution, Center for Marine and Environmental Radioactivity

Location (Lokalizacja): Falmouth, Massachusetts

Kim jestem / Who I am:

Jako biolog morza jestem pasjonatką życia w oceanach, a szczególnie wszelkich w nim zawieszonych drobin, tj. planktonu oraz agregatów różnego rodzaju materii (morskiego śniegu). Moje zainteresowania oscylują wokół rozpoznania nowych możliwości poznawczych poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, a w szczególności optycznych automatycznych urządzeń, by prowadzić badania w nieosiągalnej do tej pory rozdzielczości czasowo-przestrzennej.  

 

Od kilkunastu lat pracuję w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie nad szukaniem odpowiedzi na pytania wciąż nurtujące ekologów morza z zakresu wzorców występowania planktonu oraz funkcjonowania ekosystemów pelagicznych w nawiązaniu do dynamiki środowiska. Swoje badania prowadzę głównie w Arktyce, a w szczególności w zatokach przylodowcowych, fiordach oraz na frontach polarnych. Ogromnie rozwijającym przełomem w mojej karierze naukowej było roczne stypendium w Francji, ponieważ współpraca z naukowcami z Sorbony poszerzyła moje horyzonty i pokazała, jak wielką mamy moc, gdy współpracujemy w międzynarodowych zespołach wnoszących różnorodne doświadczenia.

 

Prywatnie jestem mamą dwóch córek, z którymi jeżdżę i żegluję po świecie poznając możliwie wiele jego perspektyw, pogłębiając swoją wiedzę, ale i dzieląc się nią z innymi z typową dla siebie dozą entuzjazmu i fascynacji.

As a marine biologist, I am passionate about ocean life. I am especially interested in particles, plankton and aggregates of various types of matter (marine snow). My main interests oscillate around identifying new cognitive possibilities through the implementation of modern technologies, in particular optical automatic devices, to conduct research at very high spatio-temporal resolution. 

 

I have been working at the Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences in Sopot for many years, looking for new answers to old questions bothering marine ecologists regarding plankton distribution patterns and the functioning of pelagic ecosystems in relation to environmental dynamics. I conduct my research mainly in the Arctic, especially in glacial bays, fjords and on the polar fronts. A substantial breakthrough in my scientific career was a one-year scholarship in France, because cooperation with scientists from the Sorbonne Universite broadened my horizons and showed what is the power of international collaboration bringing together diverse experiences.

 

Privately, I am the mother of two daughters with whom I travel and sail around the world, getting to know the world from as many perspectives as possible, deepening my knowledge, but also sharing it with others with my typical dose of enthusiasm and fascination.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Mój projekt – iFlake (“Imaging variability of flakes – developing methodology to study the creation, structure,.transformation, and transport of marine snow”) ma na celu opracowanie metodologii dla szybkiego, ale rzetelnego przetwarzania zdjęc podwodnych materii zawieszonej w oceanach dla rozwoju badań ekologicznych i biogeochemicznych poprzez lepsze określanie składu, różnorodności i struktury morskiego śniegu morskiego oraz ilościowe szacowanie jego transportu na dno morskie. Badania te mają ogromne znaczenia dla modeli klimatycznych uwzględniających zakopywanie węgla w głębinach oceanicznych. Projekt ten opiera się na wykorzystaniu ogromnej ilości danych w celu poszerzenia wcześniej stworzonej przeze mnie ‘taksonomii’ morskiego śniegu, rozpoznania roli każdego typu agregatów w procesie pompy biologicznej, oraz rozpoznaniu czasowo-przestrzennej zmienności, co da podwaliny naukowe pod tworzenie scenariuszy ekologicznych, aby ugruntować nasze zrozumienie powiązań między produkcją materii organicznej, remineralizacją i eksportem tak zasymilowanego dwutlenku węgla.

The aim of my iFlake project (“Imaging variability of flakes – developing methodology to study the creation, structure,.transformation, and transport of marine snow”) is to develop methodology to quickly, in a robust manner, and with recognized ecological and biogeochemical meaning, process underwater imaging data in order to determine the composition, diversity, and structure of marine snow and to quantify their distribution across their transport towards the sea floor. This research has great implications for climate models estimating carbon burial in the deep ocean. This project will be based on the use of huge amounts of data to expand the ‘taxonomy’ of marine snow that I previously created, to recognize the role of each type of aggregate in the biological carbon pump, and to recognize spatiotemporal variability in order to provide a scientific basis for creating ecological scenarios and understanding of the links between organic matter production, remineralization and the export of carbon dioxide.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku zachęciły mnie wcześniejsze doświadczenia z wyjazdów zagranicznych w ramach stypendiów i stażów, ponieważ każdy z nich był niesamowitą przygodą kulturalną i socjalną, poszerzeniem horyzontów badawczych oraz sieci współpracy. Zachęciły mnie również doświadczenia koleżanek, dla których wyjazd i prowadzenie badań w USA były przełomowym momentem w karierze badawczej. Ważnym był dla mnie również ogromny prestiż tego stypendium, możliwość realizacji własnego pomysłu badawczego oraz nawiązanie kontaktów naukowych w tak renomowanej instytucji, jaką Woods Hole Oceanographic Institution, w której pracują autorytety oraz eksperci najwyższej rangi.

I was encouraged to submit the application by my previous experiences of scholarships and internships abroad, because each of them constituted an incredible cultural and social adventure, broadened my research horizons and cooperation networks. I was also encouraged by the experiences of my colleagues for whom the Fulbright scholarship and conducting research in the USA was a breakthrough moment in their research career. The widely recognized prestige of the Fulbright program was also a substantial encouraging factor, along with the opportunity to implement my own research idea and establish scientific contacts in such a prestigious institution as Woods Hole Oceanographic Institution, where experts of the highest rank work.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium mam zamiar podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami oraz studentami. Planuję również stworzyć nowe podejście metodyczne do naszych badań monitoringowych prowadzonych w Arktyce, oraz rozpocząć działalność także na Morzu Bałtyckim.

After completing the scholarship, I intend to share the acquired knowledge and experience with other employees and students. I also plan to create a new methodological approach to our monitoring studies conducted in the Arctic, and to start activities in the Baltic Sea.

Loading...
Skip to content