Anna Dżabagina

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Literature (Literaturoznawstwo)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Sapphic Modernism in Polish, Russian, and Ukrainian Literature: Cultural Transfers and Intersections (1848-1933)”

Home institution (Instytucja macierzysta): Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki)

Host institution (Instytucja goszcząca): Columbia University, The Harriman Institute

Location (Lokalizacja): New York City, New York

Kim jestem / Who I am:

Jestem historyczką literatury związaną z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pracuję jako adiunkta badawcza w Instytucie Literatury Polskiej i członkini Pracowni Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+. Od początków swojej pracy naukowej interesuję się przede wszystkim twórczością literacką pisarek końca XIX i początków XX wieku – nieraz zapomnianą, często marginalizowaną i nie wpisującą się w tradycyjnie rozumiane kanony. Swój doktorat poświęciłam Eleonorze Kalkowskiej, polsko-niemieckiej modernistce, która między innymi ze względu na swoją niejednoznaczną przynależność narodową, wypadła poza unarodowione narracje historycznoliterackie. Obecnie jako kierowniczka grantu OPUS NCN realizuję projekt pt. Saficki modernizm w twórczości pisarek z obszarów Imperium Rosyjskiego (literatura polska, rosyjska i ukraińska), w ramach którego próbuję opowiedzieć przemilczaną historię kobiecej literatury queerowej w regionie, a także odpowiedzieć na pytania o to, w jaki sposób przynależność narodowa, kulturowa i językowa oraz pisanie z perspektywy konkretnego, specyficznego miejsca na mapie wpływały na możliwość ekspresji nieheteronormatywnych pragnień, doświadczeń i tożsamości. Pochodzę z Jawora na Dolnym Śląsku, mieszkam w Warszawie z żoną i dwoma pieskami. 

I am a literary historian associated with the University of Warsaw. I work as an assistant professor at the Institute of Polish Literature and a Research Centre for LGBT+ History and Identities member. From the beginning of my academic work, I have been primarily interested in the women’s writings of the late 19th and early 20th centuries – often forgotten, marginalized, and excluded from traditionally understood canons. I devoted my Ph.D. thesis to Eleonora Kalkowska, a Polish-German modernist who, due to, among other things, her ambiguous nationality, fell outside the frames of nationalized literary histories. Currently, as the PI of the OPUS NCN grant, I am working on a project titled Sapphic Modernism in Women’s Writings in the Areas of the Russiam Empire (Polish, Russian, and Ukrainian literature), in which I try to describe the silenced history of women’s queer literature in the region, as well as answer questions about how national, cultural, and linguistic affiliation of particular writers and writing from the perspective of a specific, distinctive place on the map, affected their ability to express non-heteronormative desires, experiences, and identities. I come from Jawor in Lower Silesia and live in Warsaw with my wife and two dogs.

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Podczas pobytu na Columbia University będę realizować projekt pt. Sapphic Modernism in Polish, Russian, and Ukrainian Literature: Cultural Transfers and Interscetions (1848-1933). W ramach projektu będę zgłębiała hipotezę dotyczącą związku pomiędzy „wyrażalnością” nieheteronormatywnych doświadczeń w twórczości literackiej z narodową, kulturową i językową przynależnością poszczególnych pisarek tworzących w obrębie tych samych struktur państwowych (w szczególności na terenach Imperium Rosyjskiego). W czasie pobytu w Nowym Jorku będę pisała anglojęzyczną monografią, która będzie pierwszym obszernym studium na temat transnarodowego fenomenu safickiego modernizmu w Europie Środkowej i Wschodniej.

During my stay at Columbia University, I will work on a project titled Sapphic Modernism in Polish, Russian, and Ukrainian Literature: Cultural Transfers and Intersections (1848-1933). As part of the project, I will explore the hypothesis concerning the relationship between the expressibility of non-heteronormative experiences in literary works and the national, cultural, and linguistic affiliation of particular writers living and creating within the same imperial structure. During my stay in New York, I will write an English-language monograph, the first comprehensive study of the transnational phenomenon of Sapphic Modernism in Central and Eastern Europe.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Do złożenia wniosku w programie zainspirowały mnie przede wszystkim relacje mojej mentorki, dla której stypendium Fulbrighta okazalo się przełomowym doświadczeniem – wierzę, że w obecnym momencie mojej kariery badawczej wyjazd okarze się dla mnie podobnym przeżyciem. Pobyt w środowisku badaczy z Columbia University będzie dla mnie szansą nie tylko na integrację w międzynarodowym środowisku, lecz przede wszystkim na zdobycie świeżej perspektywy, niezbędnej do dalszego budowania mojej własnej, indywidualnej ścieżki badawczej.

I was inspired to apply for the program primarily by my mentor, for whom the Fulbright scholarship was a breakthrough experience. I believe that at this point in my career, this journey will be a similar, focal experience for me. My stay in the community of Columbia University researchers will allow me to integrate into an international environment and, above all, to gain a fresh perspective necessary to continue building my own individual research path.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Po zakończeniu stypendium chciałabym dalej rozwijać swoje badania nad historią kobiecej nieheteronormatywności w Europie Środkowej i Wschodniej. Chciałabym również wykorzystać nawiązane podczas stypendium międzynarodowe sieci współpracy i przyczynić się do tego, żeby – tak jak w przypadku zachodniego literaturoznastwa – queerowa historia kobiecej literatury stała się widocznym i niepodważalnym obszarem w polu badań slawistycznych.

After completing the scholarship, I would like to further my research on the history of female non-heteronormativity in Central and Eastern Europe. I would also like to use the international cooperation networks established during the scholarship and contribute to ensuring that – as in the case of Western literary studies – the queer history of women’s literature becomes a visible and indisputable area in the field of Slavic studies.

 

Loading...
Skip to content