Andrzej Żak

Senior Award

Field of study (Dyscyplina nauk): Materials Science (Inżynieria materiałowa)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Light-assisted transformations of nanomaterials”

Home institution (Instytucja macierzysta): Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Host institution (Instytucja goszcząca): Massachusetts Institute of Technology, Department of Materials Science and Engineering

Location (Lokalizacja): Cambridge, Massachusetts

Kim jestem / Who I am:

Pracuję na Politechnice Wrocławskiej, a wśród moich zainteresowań mogę wymienić sporty górskie, rzemieślnictwo oraz mechanikę. Zawodowo zwykle określam siebie jako mikroskopistę, skupionego wokół rozwoju metod mikroskopii elektronowej. To poniekąd miejsce wspólne mojej pracy i pasji, gdyż w celu stworzenia nowych metod obserwacji i oddziaływania na materię często muszę sięgać do różnorodnych metod projektowania i wytwarzania prototypowej aparatury badawczej. Ulubioną z moich metod badawczych jest transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) in situ, w której złożone oddziaływania na próbkę mają miejsce bezpośrednio w ciasnej i niedostępnej przestrzeni wnętrza mikroskopu, w warunkach wysokiej próżni i oddziaływania wysokoenergetycznych elektronów. Budowa i wykorzystanie kolejnych układów eksperymentalnych do odkrywania tajemnic materii to dla mnie i mojej grupy ekscytująca forma rozwijania naszej wiedzy.

I work at Wrocław University of Science and Technology, and my interests include mountain sports, crafts, and mechanics. Professionally, I usually describe myself as a microscopist, focused on the development of electron microscopy methods. This is, in a sense, a common place for my work and passion because to create new methods of observing and influencing matter, I often have to use various methods of designing and manufacturing prototype research equipment. My favorite research method is in situ transmission electron microscopy (TEM), in which complex interactions on the sample take place directly in the tight and inaccessible space inside the microscope, under conditions of vacuum and high-energy electrons. The construction and use of subsequent experimental systems to discover the secrets of matter is an exciting form of developing our knowledge for me and my group.

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Mój projekt dotyczy oddziaływania światłem na strukturę i wzrost materiałów dwuwymiarowych (2D) w warunkach ultra wysokiej próżni (UHV). Liczymy, że nowa koncepcja wzrostu tego typu materiałów przysłuży się przyspieszeniu rozwoju tej dziedziny inżynierii materiałowej.

My project concerns the impact of light on the structure and growth of two-dimensional (2D) materials in ultra-high vacuum (UHV) conditions. We hope that the new concept of growth of this type of materials will accelerate the development of this field of materials science.

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Odbywałem wcześniej krótki, 3-miesięczny staż badawczy w tej samej, znakomitej grupie prof. Frances Ross. Okazało się, że nasze umiejętności i wiedza dobrze się uzupełniają i chętnie przeniesiemy naszą współpracę na wyższy poziom. Stypendium Fulbrighta wspiera także towarzyszący pobyt mojej rodziny, która będzie miała okazję także skorzystać na wizycie w międzykulturowym, otwartym i rozwijającym środowisku.

I previously completed a short, 3-month research internship in the same, magnificent group of prof. Frances Ross. It turned out that our skills and knowledge complement each other perfectly, and we will be happy to take our cooperation to a higher level. The Fulbright scholarship also supports the accompanying stay of my family, who will also have the opportunity to benefit from a visit to an multicultural, open and mind-expanding environment.

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Chciałbym zachęcać moich kolegów i koleżanki z bliższego lub dalszego otoczenia do rozszerzania swoich horyzontów i znalezienie w sobie odwagi do wizyt w odległych miejscach. Mam nadzieję, że będę miał okazję dalej rozwijać swoją grupę badawczą w oparciu o najlepsze standardy grupy, z którą będę pracował w USA.

I would like to encourage my colleagues to expand their horizons and find the courage to visit distant places. I hope to have the opportunity to further develop my research group based on the best standards of the group I will be working with in the USA.

 

Loading...
Skip to content