Aleksandra Jakimiuk

Field of study (Dyscyplina nauk): Environmental Sciences (inżynieria lądowa, geodezja i transport)

Grant objective (Projekt realizowany w USA): “Research on the impact of various technical methods of covering and reclaiming of landfill on internal processes within them and the overall environmental safety”

Home institution (Instytucja macierzysta): Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Inżynierii Lądowej

Host institution (Instytucja goszcząca): Stanford University, Energy Science and Engineering Department

Location (Lokalizacja): Stanford, California

Kim jestem / Who I am:

Jestem doktorantką 4-roku Szkoły Doktorskiej SGGW realizującą badania naukowe w Instytucie Inżynierii Lądowej. Od studiów inżynierskich jestem związana ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jako studentka, doktorantka i od 2 lat także jako pracownik badawczo-dydaktyczny. Mój obszar badawczy obejmuje szeroko pojętą gospodarkę odpadami dążącej do obiegu zamkniętego oraz opartej o Cele Zrównoważonego Rozwoju. Praca doktorska natomiast dotyczy technicznych metod rekultywacji składowisk odpadów oraz ich wpływu na środowisko. Całość badań ma charakter holistyczny i łączy kilka dyscyplin naukowych, w tym inżynierię lądową, inżynierię środowiska, nauki chemiczne i biologiczne. Na świecie brak jest jednolitych wytycznych, jak skutecznie przeprowadzić proces rekultywacji, aby w pełni zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, dlatego moim celem jest przeprowadzenie analizy, dzięki której można przybliżyć się do rozwiązania tego problemu. 

 

Doświadczenie naukowe zdobywałam na stypendiach zagranicznych, w tym w Okayama University w Japonii czy Mendel University w Brnie, w Czechach oraz poprzez krótkoterminowe pobyty w szkołach letnich, m.in. w Universidad Politecnica de Madrid, KU Leuven w Belgii czy udział w międzynarodowych konferencjach branżowych w tym Environmental Geotechnology, Recycled Waste Material and Sustainable Engineering (EGRWSE) w National Institute of Technology Jalandhar w Indiach. Prywatnie pasjonują mnie biegi długodystansowe, a także jestem aktywną podróżniczką, która lubi poznawać nowe miejsca oraz ludzi i uwielbia kontakt z naturą (a w szczególności z górami).

I am a 4th year PhD student at SGGW, doing research at the Institute of Civil Engineering. I have been in contact with the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) since my engineering studies as a student, PhD student, and for the last 2 years also as a research and teaching assistant. My research area is waste management based on the circular economy and the Sustainable Development Goals (SDGs). My PhD thesis deals with technical methods of landfill reclamation and their impact on the environment. The overall research is holistic and combines several scientific disciplines, including civil engineering, environmental engineering, and chemical and biological sciences. There are no uniform guidelines in the world on how to effectively carry out the reclamation process to fully minimize the negative impact on the environment, so I aim to carry out an analysis to get closer to defining a solution to the problem. 

 

I have gained research experience through scholarships abroad, including Okayama University in Japan and Mendel University in Brno, Czech Republic, as well as through short-term summer schools including Universidad Politecnica de Madrid, KU Leuven in Belgium or attending international professional conferences including Environmental Geotechnology, Recycled Waste Material and Sustainable Engineering (EGRWSE) at the National Institute of Technology Jalandhar in India. Personally, I am passionate about long-distance running and I am also an active traveler who enjoys exploring new places and people and loves to get in touch with nature (especially with mountains).

 

Mój projekt będzie dotyczył / My Fulbright grant focuses on:

Podczas 4-miesięcznego pobytu w Stanford University w głównej mierze chciałabym się skupić na analizie procesów składowiskowych, takich jak produkcja biogazu i odcieków na badanych obiektach. Korzystając z wyśmienitego zaplecza badawczego, planowane jest przeprowadzenie modelowania numerycznego w celu określenia, w jaki sposób różne systemy przykrycia składowisk odpadów wpływają na produkcję odcieków oraz na infiltrację zanieczyszczeń w warstwie nienasyconej gruntów użytych w rekultywacji. Proponowane badania są uważane za innowacyjne ze względu na jednoczesne wykorzystanie wyników z badań terenowych, laboratoryjnych i modelowych, których połączenie może przyczynić się do nowego, bardziej kompleksowego spojrzenia w temat rekultywacji składowisk odpadów. 

During my 4-month stay at Stanford University, I would like to focus on the analysis of landfill processes such as biogas and leachate production at the study sites. Using the excellent research facilities, numerical modeling will be used to determine how different landfill covers affect leachate production and contaminant infiltration in the unsaturated layer of the soils used in reclamation. The proposed research is considered innovative in that it will use results from field, laboratory, and modeling studies simultaneously, the combination of which may provide new and more comprehensive insights into landfill remediation.

 

Do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta zachęciło mnie / I decided to apply for a Fulbright grant because:

Głównym czynnikiem motywującym mnie do złożenia wniosku o stypendium Fulbrighta była moja Promotor – Prof. Magdalena Vaverková, ekspertka w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, biomonitoringu i oceny zagrożeń środowiskowych. 

Oprócz fantastycznego zaplecza badawczego oraz możliwości współpracy z najlepszymi wiodącymi ekspertami w swoich dziedzinach, jakie zapewnia jeden z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych uniwersytetów na świecie, moją motywacją była także fascynacja samym krajem (w 2017 roku, 4 miesiące przebywałam w stanie Maine na programie studenckim – Camp Counsellors, dzięki któremu mogłam zbliżyć się do kultury kraju). Dodatkowo równie ważnym kryterium, którym się kierowałam się podczas aplikowania była sama idea programu, która oprócz aspektu naukowego, w dużej mierze skupia się także na wymianie społeczno-kulturowej. 

The main motivation for me to apply for the Fulbright was my supervisor – Prof. Magdalena Vaverková, an expert in the field of circular economy, biomonitoring and environmental risk assessment, and my mentor. 

In addition to the fantastic research facilities and the opportunity to work with the best leading experts in field, offered by one of the most prestigious and well-known university in the world, my motivation was also fueled by fascination with the country itself (in 2017, I spent 4 months in the state of Maine on a student program – Camp Counsellors, which allowed me to get closer to the country’s culture). Furthermore, an equally important criterion that guided my application was the concept of the program itself, which, in addition to the academic aspect, largely focuses on socio-cultural exchange.

 

Po zakończeniu stypendium chciał(a)bym / After completing my Fulbright grant I would like to:

Jestem przekonana, że wyjazd wniesie nową wartość w przygotowywaną rozprawę doktorską,  przyczyniając się do mojego rozwoju naukowego, a przeprowadzone badania przybliżą mnie do rozwiązania problemu naukowego związanego z rekultywacją składowisk odpadów na świecie. Po zakończeniu stypendium chciałabym kontynuować współpracę ze Stanford University, w celu dalszej realizacji projektów naukowych oraz wspólnych publikacji naukowych w międzynarodowym składzie autorskim. Niezwykle ważnym jest dla mnie poznanie i przeniesienie do Polski pewnych standardów i sposobów nauczania na wzór tych poznanych na najbardziej rozpoznawalnej uczelni na świecie w celu doskonalenia efektów kształcenia na polskich uczelniach. 

I am convinced that this grant will add new value to my dissertation preparation and contribute to my scientific development and the research conducted will bring me closer to solving the scientific problem of landfill reclamation worldwide. I would like to continue working with Stanford University on further scientific projects and international publications after the fellowship. It is very important for me to learn and transfer to Poland certain teaching standards and methods, modeled on those of the most renowned university in the world, to improve the educational standards at Polish universities.

Loading...
Skip to content