Międzynarodowa konferencja naukowa w Katowicach

Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców oraz kryteriów ocen jakości badań

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców oraz kryteriów ocen jakości badań.” 

Konferencja odbędzie się w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2020 r. w Katowicach i jest organizowana wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a szczególnie naukowców, absolwentów i stypendystów programu Fulbrighta.

Komisja Fulbrighta oferuje stypendystom i absolwentom programu Fulbrighta sfinansowanie zakwaterowania podczas konferencji. Pozostałym osobom oferujemy możliwość skorzystania ze zniżki w hotelu wybranym dla uczestników konferencji. W czasie konferencji wszystkim uczestnikom zapewniamy wyżywienie. 

Lokalizacja

Katowice
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11b, Aula 6

Data

31 stycznia – 1 lutego 2020 r.

1,5 dnia konferencji

Opłata konferencyjna

Udział w konferencji wiąże się z opłatą w wysokości 50 zł od osoby.
Opłatę pobiera Fundacja WPiA UŚ Facultas Iuridica.

Rejestracja na konferencję zakończyła się 20 grudnia 2019 r.

Pierwszy dzień konferencji będzie nasycony wystąpieniami poświęconymi tematyce autorstwa utworów naukowych w naukach społecznych i humanistycznych oraz w obszarze nauk ścisłych (wystąpienia i dyskusje w jęz. polskim). Drugi dzień konferencji poświęcony zostanie kwestiom oceny jakości badań, w kontekście reformy szkolnictwa wyższego (wystąpienia i dyskusje w jęz. angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na jęz. polski). Chcemy, by wydarzenie było okazją do międzynarodowego spotkania naukowców, wymiany doświadczeń i dyskusji.

PROGRAM KONFERENCJI

 • 9:00 AM — 10:00 AM
  Rejestracja
  Kawa na początek dnia
 • 10:00 AM — 11:30 AM
  Otwarcie konferencji i wykłady wprowadzające
 • 11:30 AM — 12:00 PM
  Przerwa kawowa
 • 12:00 PM — 1:30 PM
  Panel I: Między inspiracją a plagiatem. Jak ustalać wkład autora w badania naukowe.
 • 1:30 PM — 2:30 PM
  Przerwa obiadowa
 • 2:30 PM — 4:30 PM
  Panel II: Atrybucja autorstwa utworów naukowych z obszaru nauk ścisłych w świetle prawa autorskiego, zasad etyki i zwyczajów
 • 4:30 PM — 5:00 PM
  Zakończenie pierwszego dnia konferencji
 • 5:00 PM — 6:00 PM
  Zwiedzanie Muzeum Śląskiego
 • 7:30 PM — 8:30 PM
  restauracja Śląska Prohibicja
  Kolacja
 • 9:30 AM — 11:00 AM
  Panel I: Umiędzynarodowienie i ewaluacja nauk społecznych i humanistycznych
 • 11:00 AM — 11:30 AM
  Przerwa kawowa
 • 11:30 AM — 1:30 PM
  Dyskusja moderowana: Oddziaływanie polityki punktacji prac naukowych na rozwój nauk społecznych I humanistycznych
 • 1:30 PM — 2:00 PM
  Zakończenie i podsumowanie konferencji
 • 2:00 PM — 3:00 PM
  Obiad

PRELEGENCI

Hartman

Prof. dr hab. Jan Hartman

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. Hartman wygłosi wykład wprowadzający pt. "Polityka naukowa versus kultura akademicka".

Kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się metafilozofią, filozofią polityki, etyką i bioetyką. Urodzony we Wrocławiu w 1967 roku, absolwent KUL. Doktoryzował się (1995) i habilitował (2001) na UJ na podstawie rozpraw z dziedziny metafilozofii. Tytuł profesora otrzymał w roku 2008. Autor kilkunastu książek (w tym zbiorów artykułów oraz podręczników), z różnych dziedzin filozofii – ontologii, metafilozofii, bioetyki, etyki. Najważniejsze prace: “Heurystyka filozoficzna” (1997), “Techniki metafilozofii” (2001), “Wiedza – byt – człowiek. Z głównych zagadnień filozofii” (2011).

Oprócz działalności akademickiej prof. Hartman uprawia publicystkę, pisując do opiniotwórczych gazet i czasopism. Ponadto jest redaktorem czasopisma filozoficznego “Principia”.
Więcej informacji na stronie: www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman

Więcej
avatar

Dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk

Uniwersytet Śląski

Prof. Grzybczyk wygłosi wykład wprowadzający pt. "Wyzwania dla prawa autorskiego w dobie cyfryzacji".

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny, mediator sądowy, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Zajmuje się prawem autorskim, prawem reklamy oraz prawem prywatnym międzynarodowym, autorka licznych publikacji z tego zakresu, w tym monografii:
- Dzieło reklamowe i jego twórca, Warszawa 1999
- Prawo reklamy, Kraków 2004
- Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Warszawa 2010
- Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne, Warszawa 2012
- Twórczość internautów w świetle regulacji prawa autorskiego na przykładzie fanfiction, Warszawa 2015
- Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa, Warszawa 2018
Więcej
Dr Sybila Stanisławska-Kloc

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Uniwersytet Jagielloński

Dr Stanisławska-Kloc wygłosi referat pt. "Plagiat naukowy – naruszenie prawa do autorstwa utworu".

Pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Prawa Autorskiego), specjalista z zakresu prawa autorskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, na którym uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką; mediator sądowy, członek Komisji Prawa Autorskiego.

Autorka monografii “Ochrona baz danych” oraz autorka (współau­torka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, na potrzeb osób z dysfunkcjami, prawa cytatu), bibliotek cyfrowych, utworów osieroconych, plagiatu (i autoplagiatu). Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą problematyce ochrony prawa do autorstwa oraz plagiatu, Współautorka Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (2015).

Więcej
Dr Michał Markiewicz

Dr Michał Markiewicz

Uniwersytet Jagielloński

Dr Markiewicz wygłosi referat pt. "Utwory współautorskie".

Asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 2017 r. obronił pracę doktorską pt. Zarząd wspólnym prawem autorskim, za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP.
Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim z prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa Internetu oraz warsztaty z umów dotyczących prawa własności intelektualnej. Ukończył aplikację radcowską, radca prawny, wspólnik oraz partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Redaktor czasopisma naukowego „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej”.
Więcej
Machala_Wojciech

Dr hab. Wojciech Machała

Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Machała wygłosi referat pt. "Cytat w utworach naukowych".

Adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca akademicki, specjalista w zakresie prawa cywilnego, adwokat. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kontynuował swoją karierę naukową. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1999 r. a stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa w 2014, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. “Utwór. Przedmiot prawa autorskiego”.

Na Uniwersytecie Warszawskim wykładowca z prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony własności intelektualnej, prawa w mediach. Redaktor naukowy i współautor komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który ukazał się w 2019 r.

Więcej
Dr Anna Chorążewska

Dr hab. Anna Chorążewska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Chorążewska wygłosi referat pt. "Twórczość naukowa jako wartość konstytucyjnie chroniona a rzetelna atrybucja autorstwa utworów naukowych na przykładzie badań z obszaru nauk ścisłych".

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adwokat w Chorążewska, Bielesz i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów Radców prawnych i Rzeczników patentowych z/s w Bielsku-Białej. Wykładowca akademicki specjalizujący się w prawie konstytucyjnym. W swych publikacjach podejmuje zagadnienia poświęconych problematyce systemu sprawowania władzy, związane z konstytucyjnym statusem jednostki w państwie oraz ochroną służących jej praw i wolności, a ponadto konstytucyjnym statusem samorządu terytorialnego w Polsce. Aktualnie przedmiot jej zainteresowań naukowych oscyluje wokół zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony pracy naukowej.
Więcej
Pron

Prof. dr hab. Adam Proń

Politechnika Warszawska

Prof. Proń wygłosi referat pt. "Atrybucja autorstwa w publikacjach chemicznych: przypadki zwykłe i osobliwe".

Od 1993 profesor Politechniki Warszawskiej. Związany z Wydziałem Chemicznym PW (Katedra Chemii i Technologii Polimerów). Prowadzi badania w dziedzinie organicznych materiałów elektroaktywnych oraz nanokryształów półprzewodników nieorganicznych. Doktorat uzyskał w 1980 r. na Uniwersytecie Pensylwanii (University of Pennsylvania) pracując pod kierunkiem Alana G. Macdiarmida, laureata Nagrody Nobla z 2000 r. Habilitacja w 1988 r., tytuł profesora w 1993 r. W latach 1998–2012 pracownik (directeur de recherche) Komisariatu ds. Energii Atomowej w Grenoble. Członek Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki (2008-2012) członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Sekcji V Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi (Nauki chemiczne – Chemia) w kadencji 2016–2020, członek Komisji Etyki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W 2002 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych za prace nad polimerami przewodzącymi. W 2019 r. otrzymał Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego, najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Chemicznego. za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu. Redaktor czasopisma „Synthetic Metals”, wydawanego przez oficynę wydawniczą Elsevier.

Więcej
Prof. dr hab. Robert Hołyst

Prof. dr hab. Robert Hołyst

Polska Akademia Nauk w Warszawie

Prof. Hołyst wygłosi referat pt. "Rola kierownika (mentora) grupy badawczej oraz przebieg atrybucji autorstwa utworów naukowych na przykładzie nauk ścisłych teoretycznych i eksperymentalnych".

Tytuł profesorski uzyskał w 1998 r. Kierownik Zakładu Fizykochemii Miękkiej Materii, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Lider Zespołu Badawczego 10 - Soft Condensed Matter tamże. W latach 2011-2015 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Autor i współautor: 3 monografii o termodynamice, 260 publikacji naukowych a także 40 patentów.

Specjalizuje się w termodynamice statystycznej, chemii polimerów, chemii fizycznej miękkiej materii. Jego zainteresowania naukowe rozwijały się od fizyki teoretycznej przez chemię eksperymentalną po eksperymenty w dziedzinie biologii. Obecnie interesuje się ruchem próbników w komórkach, starzeniem komórek, śmiercią w nanoskali i układami daleko od stanu równowagi od strony eksperymentalnej, teoretycznej i symulacji komputerowych.

Członek Komisji Ewaluacji Nauki w kadencji 01.03.2019 do 31.12.2022.

Więcej
Fialkowski

Dr Karol Fijałkowski

Uniwersytet Warszawski

Dr Fijałkowski wygłosi referat pt. "Problematyka ochrony twórczości naukowej a prawo własności przemysłowej w kontekście transferu technologii".

Doktor nauk chemicznych (stopień uzyskany z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim).

Związany z Centrum Nowych Technologii UW oraz z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe w pracy badawczej na UW oraz w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. Åbo Akademi University, Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Cambridge University. Autor ponad 20 publikacji naukowych i 3 wynalazków, kierownik 5 projektów naukowych, laureat Stypendium START FNP oraz Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

Jako rzecznik patentowy specjalizuje się w wynalazkach chemicznych, mechanicznych i farmaceutycznych. Wspiera UOTT UW w sprawach zgłoszeń patentowych w procedurze krajowej i międzynarodowej.

Więcej
De_Rijcke

Prof. Sarah de Rijcke

Centrum Nauki i Technologii, Uniwersytet w Leiden

Prof. de Rijcke wygłosi referat pt. “Nowe osiągnięcia w sferze studiów nad ewaluacją nauki.”

Profesor Studiów nad Nauką i Oceną Badań oraz Dyrektor Naukowy w Centrum Nauki i Technologii (CWTS) w Leiden (Holandia). Przewodnicząca grupy naukowej Science and Evaluation Studies (SES).
Prof. de Rijcke specjalizuje się w naukach społecznych dotyczących oceny badań i jest autorką wielu tekstów na temat relacji między mechanizmami kontroli jakości a produkcją wiedzy w różnych dziedzinach naukowych. Otrzymała tytuł doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Groningen (cum laude, 2010), oraz tytuł magistra psychologii (Uniwersytet Groningen, 2002). Jest zaangażowana w międzynarodowe działania informacyjne w dziedzinie polityki naukowej, często wypowiada się na temat oceny badań i zastosowań mierników.

Więcej o prof. de Rijcke: https://www.sarahderijcke.nl/bio

Więcej
Pedersen

Prof. David Budtz Pedersen

Aalborg University Copenhagen

Prof. Pedersen wygłosi referat pt. “Ocena doniosłości i jakości badań wykraczająca poza bibliometrię.”

Profesor i Kierownik Badań w Humanomics Research Center na Aalborg University w Kopenhadze. Jest głównym badaczem w projekcie “Mapowanie publicznej wartości w naukach humanistycznych” (2016-2019). Jego badania skupiają się na polityce innowacyjnej i zarządzaniu w nauce oraz rozwijaniu nowych metod i praktyk w celu wzmocnienia wpływu badań na społeczeństwo. Dr Pedersen jest doradcą strategicznym duńskiego Ministerstwa Nauki, Innowacji i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył studia doktorskie, magisterskie i licencjackie w dziedzinie filozofii i polityki naukowej. Na swojej liście publikacji ma około 150 pozycji, od artykułów naukowych, monografii badawczych, zredagowanych tomów, raportów politycznych, po teksty opiniotwórcze i publicystyczne. Jest zaangażowany w międzynarodowe działania informacyjne dotyczące polityki naukowej, często wypowiada się na temat oceny badań, nauk społecznych i humanistycznych oraz zastosowaniu mierników. Jest zdobywcą grantów przyznanych przez duńską Radę Niezależnych Badań (2008-11), Fundację Velux (2012-19), duńskie Ministerstwo Nauki, Innowacji i Szkolnictwa Wyższego (2016-17), Komisję Europejską - program Horyzont 2020 (2016-19) oraz Fundację Rodziny Obel (2016-19).

Twittuje jako @HumanomicsMap.

Więcej
Besselaar

Prof. Peter van den Besselaar

Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. van den Besselaar wygłosi referat pt. “Organizacja, realizacja i ocena badań naukowych.”

Profesor na Vrije Universiteit w Amsterdamie, na Wydziale Nauk o Organizacji i w Network Institute. Kierownik badań w Teresa Mom Consultancy w Amsterdamie.
Jego badania skupiają się na organizacji, zarządzaniu i dynamice badań naukowych. Ponadto, interesuje się stosowaniem metod obliczeniowych i big data w naukach społecznych. Prowadzi również badania w dziedzinie informatyki społecznej.

Wcześniej związany z Uniwersytetem Amsterdamskim, z Wydziałem Informatyki Społecznej (1998-2002) oraz z Królewską Holenderską Akademią Nauki i Sztuki (do 2010 r.). Obejmował również stanowisko dyrektora nauki o komunikacji na Uniwersytecie Amsterdamskim (2004-09) oraz dyrektora badań polityki naukowej na VU University (2009-14).
Studiował mechanikę inżynieryjną, matematykę i filozofię. Ma tytuł doktora informatyki (Wydział Psychologii, Uniwersytet Amsterdamski).

Więcej o prof. Van den Besselaar: http://www.vandenbesselaar.net

Więcej
Sivertsen

Prof. Gunnar Sivertsen

Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education

Prof. Sivertsen wygłosi referat pt. “Umiędzynarodowienie, oddziaływanie społeczne i ocena badań naukowych w naukach społecznych i humanistycznych.”

Profesor i Dyrektor Badań Bibliometrycznych w Nordyckim Instytucie Studiów o Innowacji, Badaniach i Edukacji (NIFU) w Oslo, w Norwegii. Prof. Sivertsen wprowadził bibliometrię jako dziedzinę naukową do Norwegii w 1989 r. i od tego czasu publikował regularnie w najważniejszych czasopismach dziedzinowych, a jego publikacje cytowane były do 272 razy (wewnątrz Web of Science).

Bazując na wynikach własnych badań i zdobytych doświadczeniach, Sivertsen przyczynił się do innowacji naukowych w zakresie opracowywania i stosowania wskaźników. Miał wpływ nie tylko na rozwój akademickiej dziedziny naukometrii i oceny badań, ale także doradzał i wpływał na rozwój systemu badawczego w kilku krajach, w porozumieniu z rządami, instytucjami i innymi zainteresowanymi stronami spoza społeczności akademickiej.

Sivertsen specjalizuje się również w literaturze XVIII-wiecznej i dziełach Ludviga Holberga (1684-1754); posiada doktorat z literatury skandynawskiej z Uniwersytetu w Oslo.

Więcej
Beiner

Prof. Theresa Beiner

UA Little Rock William H. Bowen School of Law

Prof. Beiner wygłosi referat pt. “Rola publikacji i badań interdyscyplinarnych na rynku publikacji międzynarodowych i krajowych w USA.”

Dziekan William H. Bowen School of Law, UA Little Rock (Arkansas, USA). Beiner jest pierwszą kobietą, która objęła posadę dziekana w historii tej jednostki (1 lipca 2018 r.). Wcześniej obejmowała stanowisko Prodziekan ds. Spraw Akademickich. Dołączyła do kadry uniwersyteckiej w 1994 r. przenosząc się z praktyki prywatnej - była wspólniczką firmy prawniczej w San Francisco. Otrzymała licencjat w 1986 r. (University of Virginia) oraz tytuł J.D. podsumowujący trzyletnie studia prawnicze w 1989 r. (Northwestern University). Zajmuje się prawami obywatelskimi oraz sposobem, w jaki prawa te są wzmacniane lub udaremniane w procesie orzekania. Kursy, które prowadzi to m.in: postępowanie cywilne, prawo konstytucyjne, jurysdykcja federalna, dyskryminacja w zatrudnieniu, gender i prawo oraz seminarium z prawa dot. molestowania seksualnego. Jej zainteresowania badawcze dobrze pokrywają się z tematyką kursów, które prowadzi i stanowią podstawę ich tworzenia. Publikuje w tematyce prawa antydyskryminacyjnego, relacji między postępowaniem cywilnym a prawami obywatelskimi, a także w tematyce kobiet w zawodzie prawnika i federalnych nominacji sądowych. Zdobyła Nagrodę dla Wybitnej Kadry zarówno w dydaktyce jak i w badaniach.

Więcej o prof. Beiner: https://ualr.edu/law/faculty/faculty-members/theresa-m-beiner/

Więcej

KOMITET ORGANIZACYJNY

Justyna Janiszewska foto

Justyna Janiszewska
Dyrektor Wykonawcza Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Dr hab. Jacek Zrałek
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych UŚ
Absolwent Programu Fulbrighta

Dr hab. Katarzyna Grzybczyk
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych UŚ

Dr Anna Chorążewska

Dr hab. Anna Chorążewska
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych UŚ

ORGANIZATORZY

WPIA_US
Fundacja Facultas Iuridica
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

PATRONAT NAUKOWY

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

SPONSOR

 

Konferencja jest współfinansowana ze środków Departamentu Stanu USA.

Fotografia w nagłówku strony: panorama ulicy Chorzowskiej (widok z „Niebieskich Bloków”) w Katowicach. Autor: Lestat (Jan Mehlich).

Ta strona korzysta z plików cookies do prawidłowego działania. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Loading...