Fulbright Junior Research Award 2021-22

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych, przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Liczba planowanych stypendiów: 18 (w tym stypendia przesunięte z roku akademickiego 2020-21 w związku z epidemią).

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22 trwał do 22 maja 2020 do godz. 23:59 czasu polskiego. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w lutym 2021.

NASZE PRIORYTETY - KOGO SZUKAMY?

 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na badania, które potrafią uzasadnić, że powinny zostać zrealizowane w wybranej instytucji w USA i mogą przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce. Od zgłaszjących się oczekujemy bycia aktywnym w środowisku akademickim, posiadania osiągnięć naukowych i ciekawych publikacji.
 • Osób reprezentujących wszelkie dyscypliny studiów objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy do aplikowania kobiety specjalizujące się w dziedzinach ścisłych.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów: naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Mile widziane są projekty, w które wpisany jest transfer technologii i wiedzy.
 • Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to nie tylko aktywny student i aktywna absolwentka. Stypendystę Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał, by stać się inicjatorem społecznych zmian, liderem ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Udział w programie obejmuje

Wysokość miesięcznego stypendium szacowana jest przez IIE lub instytucję goszczącą. W ostatnim roku stawki stypendiów w Programie Fulbrighta wzrosły i dla Junior Research Award obecnie wynoszą, przykładowo: 

 • Indiana University (Bloomington, IN): 1320 USD miesięcznie
 • University of Florida (Gainesville, FL): 1410 USD miesięcznie
 • University of Virginia (Charlottesville, VA): 1410 USD miesięcznie
 • Pennsylvania State University (State College, PA): 1510 USD miesięcznie 
 • University of Texas (Dallas, TX): 1520 USD miesięcznie
 • University of Chicago (Chicago, IL): 1885 USD miesięcznie
 • George Washington University (Washington, DC): 2035 USD miesięcznie
 • Princeton University (Princeton, NJ): 2055 USD miesięcznie
 • Columbia University (New York, NY): 2185 USD miesięcznie
 • Boston College (Boston, MA): 2390 USD miesięcznie

Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest stawka dla wybranej instytucji, skontaktuj się z Koordynatorem Programu. 

Ostateczna wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych. 

Stypendium obejmuje również: 

 • Ryczałt na koszty podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD). 
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD). 
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami wymaganymi przez instytucję goszczącą np. uczelniane ubezpieczenie medyczne (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy). 
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdego towarzyszącego członka rodziny) oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży rodziny do i z USA (1500 USD dla każdego towarzyszącego członka rodziny), jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wyrobienia wizy

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2. 

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty. 

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki medycznej, zgodnym z wymogami wizy J – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki medycznej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne zgodne z wymogami wizy J

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych.

Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, której użytkownikami są absolwenci oraz stypendyści programu Fulbrighta, a celem wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​https://blog.fulbrightonline.org/.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. 

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu: dzięki zachęcaniu swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. 
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na  stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście i regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem. 
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

Każdego roku organizujemy spotkania integracyjne i merytoryczne skierowane do stale rosnącego grona absolwentów, będące okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA. 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O udział w programie Fulbright Junior Research Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego, polsko-amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Przygotowują rozprawę doktorską w polskich podmiotach uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie oraz w dokumentach w sekcji „Ważne dokumenty”. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.

Przygotuj wymagane dokumenty
Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce „Wymagane dokumenty”. 

Załóż konto w systemie elektronicznym
Rekrutacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia wniosku za pierwszym razem w całości.
Przy wypełnianiu formularza prosimy kierować się naszymi instrukcjami.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://apply.iie.org/ffsp2021

Wyślij wniosek w systemie elektronicznym

Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować. Prosimy nie przesyłać papierowej wersji wniosku do biura Komisji. Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek składa się z formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać następujące dokumenty jako pliki PDF. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim

Research Objective
Opis projektu badawczego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA oraz bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association). 

Personal Statement
Personal statement w którym przekonasz Komisję Selekcyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie Ciebie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zarówno na uczelni jak i poza nią, zaprezentuj, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, dlaczego to właśnie Ty jesteś idealnym kandydatem. Wyjaśnij, jak badania w USA pomogą w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych. 

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji (również tych przyjętych do druku) oraz zgłoszeń patentowych i patentów.

Zaproszenie z instytucji goszczącej
Aktualne zaproszenie wystawione na potrzeby konkursu przez osobę decyzyjną w instytucji goszczącej w USA. 

Listy rekomendacyjne
Trzy listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora pracy doktorskiej. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 3 osób zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. List może być przygotowany wcześniej jako plik .PDF, a następnie wgrany do systemu. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem wniosku. Kandydat nie ma wglądu w treść listów rekomendacjnych.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka
Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (np. zaświadczenie z lektoratu, certyfikat ukończenia kursu w szkole językowej). Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim. 

Zaświadczenie o statusie doktoranta bądź o przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym
Aktualne zaświadczenie o statusie doktoranta bądź o przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym wystawione przez instytucję macierzystą. Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim. 

Supplemental Project Info Page
Wypełnij Supplemental Project Info Page. Dokument należy wgrać do systemu w zakładce Additional information – supplemental form.

Formularz dotyczący kontaktu z pacjentem
Wypełnij formularz dotyczący kontaktu z pacjentem tylko wtedy, gdy twój proponowany projekt badawczy wiąże się z bezpośrednim lub pośrednim kontaktem z pacjentem (np. człowiekiem, zwierzęciem). Formularz należy wgrać do systemu w zakładce Additional information – supplemental form.

 • Aby poprawnie wypełnić wniosek prosimy o kierowanie się instrukcjami dostępnymi w zakładce „Instrukcje, jak aplikować”.
 • Oceny formalnej dokonuje zespół Komisji Fulbrighta. Komisja nie dokonuje oceny kompletności/poprawności wniosku (na prośbę kandydata), przed jego złożeniem w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendację do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Wnioski zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej są oceniane przez ekspertów dziedzinowych według jednakowych kryteriów oraz takiej samej skali ocen dla wszystkich kandydatów z danego programu. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Spójność celów projektu badawczego
Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz we wniosku (najlepiej w dokumencie “Research Objective”) swoją ścieżkę kariery oraz wskazujesz, w jaki sposób planowane badania naukowe przybliżą Cię do realizacji rozprawy doktorskiej oraz osiągnięcia pozostałych celów akademickich i zawodowych.

Wykonalność założeń projektu w proponowanych ramach czasowych
Uzasadnij, dlaczego Twoje cele badawcze są możliwe do zrealizowania w zaproponowanym przez Ciebie czasie. Pamiętaj o zawarciu zrozumiałego i przejrzystego harmonogramu proponowanego projektu badawczego.

Dobór metod badawczych
Wyjaśnij, jakie metody badawcze zamierzasz zastosować w swoim projekcie. Upewnij się, że są one adekwatne i optymalne dla celów podejmowanego projektu i uzasadnij odpowiednio swój wybór.

Wkład proponowanego projektu w rozwój danej dziedziny naukowej
Zastanów się nad wartością proponowanego projektu w kontekście rozwoju danej dziedziny naukowej. Czy proponowany temat był już przedmiotem badań? Jaki będzie jego wkład w zrozumienie poruszanych zagadnień? Co nowego projekt wniesie do rozwoju dziedziny naukowej, którą reprezentujesz?

Konieczność realizacji projektu w wybranej instytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Nie każdy projekt badawczy musi zostać zrealizowany w USA, aby – w drodze do założonych celów zawodowych czy akademickich – osiągnąć najlepsze rezultaty. Uzasadnij (najlepiej w dokumencie “Research Objective”), dlaczego w Twoim przypadku realizacja projektu badawczego w Stanach Zjednoczonych jest ważna, czy wręcz niezbędna dla osiągnięcia założeń projektu oraz dla Twojego rozwoju naukowego i/lub zawodowego. Przedstaw merytoryczne argumenty stojące za wyborem instytucji goszczącej, np. dostępność odpowiedniego zaplecza badawczego, archiwów czy ekspertów z danej dziedziny.

Plany na rozpowszechnianie rezultatów projektu
Opisz (najlepiej w dokumencie “Research Objective”), jakie działania informacyjne i promocyjne planujesz podjąć podczas oraz po stypendium w celu wyeksponowania działań realizowanych w ramach projektu oraz upowszechnienia jego wyników i sukcesów. Upewnij się, że opisane plany są konkretne, realistyczne oraz adekwatne dla projektu.

Kompetencje kandydata w zakresie badanej dziedziny, w tym wyniki dotychczasowych badań naukowych (np. wnioski badawcze, publikacje, prezentacje podczas konferencji, raporty) oraz odpowiednie szkolenia
Pamiętaj, że proponowany przez Ciebie projekt powinien być dopasowany do Twoich kompetencji i umiejętności. Upewnij się, że życiorys załączony do wniosku zawiera informacje o istotnych kwalifikacjach i doświadczeniu badawczym w danej dziedzinie oraz szkoleniach, które pozwolą na skuteczną realizację proponowanego projektu.

Osiągnięcia akademickie i zawodowe, np. nagrody, granty badawcze, stypendia oraz inne istotne sukcesy
Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne osiągnięcia akademickie i zawodowe, np. nagrody, granty badawcze, stypendia oraz inne sukcesy wykraczające poza akademicki standard. Każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść, podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał. Możesz wspomnieć o osiągnięciach również w liście motywacyjnym (“Personal Statement’), ale wyłącznie o tych, które są ważne w kontekście proponowanego przez Ciebie projektu i/lub obranej ścieżki kariery.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych
Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. To wydaje się oczywiste, jednak na wszelki wypadek dodamy, iż wykluczone jest załączanie rekomendacji od osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznanie się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną:

 1. Potrzeba realizacji badań w Stanach Zjednoczonych Ameryki na tle planów badawczych kandydata;
 2. Plany na trwałą współpracę z instytucją goszczącą lub innymi podmiotami w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 3. Umiejętność i gotowość kandydata do popularyzowania idei i misji Programu Fulbrighta podczas i po zakończeniu stypendium;
 4. Potencjał i chęć kandydata do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności absolwentów Programu Fulbrighta;
 5. Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 6. Zgodność wniosku i profilu kandydata z priorytetami Komisji Fulbrighta określonymi na dany rok akademicki. Priorytety Komisji na nadchodzący rok akademicki znajdują się w sekcji “Nasze priorytety – kogo szukamy”.

Komisja Selekcyjna – komisja powoływana przez Dyrektora celem przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zaproszonymi do tego etapu oceny i rekomendowania Radzie listy osób nominowanych do stypendium. W skład Komisji Selekcyjnej mogą wchodzić przedstawiciele Rady, Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zespół Komisji Fulbrighta, przedstawiciele społeczności stypendystów i absolwentów Programu Fulbrighta oraz inni eksperci i ekspertki.

Do 22 maja 2020 

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

Do 5 czerwca 2020 

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Czerwiec – październik 2020 

 • Ocena merytoryczna wniosków przez 3 ekspertów dziedzinowych.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

5-7 października 2020

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią z ocen 3 ekspertów dziedzinowych.

Grudzień 2020  

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Styczeń – maj 2021 

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.
 • Zakończenie procesu afiliacji oraz formalności związanych z przygotowaniem do wyjazdu ​w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Czerwiec 2021 

 • Spotkanie informacyjne przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie lub on-line.

Wrzesień 2021 lub później 

 • Wyjazd na stypendium. Stypendium może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2021, a najpóźniej 1 kwietnia 2022. Najpóźniejsza dopuszczalna data zakończenia stypendium to 30 września 2022.

Wrzesień 2022 

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie lub on-line.

RELACJE ABSOLWENTÓW

Po więcej relacji zapraszamy na stronę fulbright.edu.pl/testimoniale.

FAQ

Komisja nie ma preferencji odnośnie czasu trwania poszczególnych stypendiów. Na ocenę proponowanego projektu wpływa możliwość osiągnięcia założonych celów oraz dopasowanie metod badawczych zawartych w prezentowanym projekcie do jego długości. 

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1. 

Szczegółowe regulacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z pacjentem znajdują się tutaj.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d, stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

KOORDYNATORKA

Patrycja Gołąb
Patrycja Donaburska
Starsza Specjalistka ds. Programów

[email protected]
882-013-012

Loading...