Fulbright Junior Research Award 2022-23

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2022-23 trwał do 28 maja 2021. Otwarcie kolejnego naboru planujemy na luty 2022.

DŁUGOŚĆ STYPENDIUM

Stypendia oferowane są na okres od 4 do 10 miesięcy.

NASZE PRIORYTETY - KOGO SZUKAMY?

 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na badania, które potrafią uzasadnić, że powinny zostać one zrealizowane w wybranej instytucji w USA i mogą przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Kandydat powinien być aktywny w środowisku akademickim, posiadać osiągnięcia naukowe i adekwatny dorobek publikacyjny.
 • Osób reprezentujących wszelkie dyscypliny studiów objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy do aplikowania kobiety specjalizujące się w dziedzinach ścisłych.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów – naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Mile widziane są projekty, w które wpisany jest transfer technologii i wiedzy.
 • Szukamy osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie, gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko aktywny student czy aktywna absolwentka. Stypendystów i stypendystki Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Udział w programie obejmuje

Wysokość miesięcznego stypendium szacowana jest przez Institute of International Education (IIE) lub instytucję goszczącą. W ostatnich latach  stawki stypendiów w Programie Fulbrighta wzrosły i dla Junior Research Award obecnie wynoszą przykładowo:

 • Indiana University (Bloomington, IN): 1320 USD miesięcznie
 • University of Florida (Gainesville, FL): 1410 USD miesięcznie
 • University of Virginia (Charlottesville, VA): 1410 USD miesięcznie
 • Pennsylvania State University (State College, PA): 1510 USD miesięcznie
 • University of Texas (Dallas, TX): 1520 USD miesięcznie
 • University of Chicago (Chicago, IL): 1885 USD miesięcznie
 • George Washington University (Washington, DC): 2035 USD miesięcznie
 • Princeton University (Princeton, NJ): 2055 USD miesięcznie
 • Columbia University (New York, NY): 2185 USD miesięcznie
 • Boston College (Boston, MA): 2390 USD miesięcznie
 • University of California (Berkeley, CA): 2660 USD miesięcznie

Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest stawka dla wybranej instytucji, skontaktuj się z Koordynatorką Programu. Ostateczna wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

Stypendium obejmuje również:

 • Ryczałt na koszty podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami wymaganymi przez instytucję goszczącą np. uczelnianym ubezpieczeniem medyczym (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdego towarzyszącego członka rodziny) oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży rodziny do i z USA (1500 USD dla każdego towarzyszącego członka rodziny), jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wydania wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z członkami rodziny, mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny.

Nowość! Zarówno stypendysta, jak i towarzyszący mu członkowie rodziny są objęci dodatkowym ubezpieczeniem w ramach polisy Allianz Open Business Travel. Ubezpieczenie to spełnia wymogi wizy J.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu.

Stypendysta ma możliwość wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, której członkami są absolwenci oraz stypendyści programu Fulbrighta, a celem wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​blog.fulbrightonline.org.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski.

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – Absolwenci i Absolwentki Programu zachęcają swoich studentów i współpracowników do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Wsparcie podczas spotkań informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów Fulbrighta oraz o działających w Polsce stowarzyszeniach absolwentów.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, możliwość realizacji stypendium będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O udział w programie Fulbright Junior Research Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Przygotowują rozprawę doktorską w polskich podmiotach uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać formularz zgłoszeniowy
Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z Koordynatorką Programu.
Zapoznaj się z Regulaminem stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim.
Zapoznaj się z instrukcjami, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Zapoznaj się z polityką prywatności przetwarzania danych osobowych.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne
Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym
Złożenie wniosku o stypendium odbywa się w całości drogą elektroniczną. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się naszymi instrukcjami.

Wyślij wniosek w systemie elektronicznym
Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy nie przesyłać wersji papierowej wniosku do biura Komisji.

Wyślij formularz uzupełniający
Oprócz wniosku złożonego w systemie elektronicznym należy wypełnić i wysłać w terminie rekrutacji formularz uzupełniający.

Wniosek składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz następujących dokumentów. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim i załączone do formularza jako pliki PDF.

Study/Research Objective
Opis projektu badawczego z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA oraz bibliografią w dowolnym stylu cytowań. Zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium dotyczącym przygotowania Study/Research Objective – więcej informacji tutaj.

Personal Statement
Personal statement w którym przekonasz Komisję Selekcyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie Ciebie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zarówno na uczelni jak i poza nią, zaprezentuj, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, dlaczego to właśnie Ty jesteś idealnym kandydatem. Wyjaśnij, jak badania w USA pomogą w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium dotyczącym przygotowania Personal Statement – więcej informacji tutaj.

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji (również tych przyjętych do druku) oraz zgłoszeń patentowych i patentów.

Zaproszenie z instytucji goszczącej
Aktualny list zapraszający wystawiony na potrzeby konkursu przez osobę decyzyjną w instytucji goszczącej w USA. Prosimy o korzystanie ze wzoru dostępnego tutaj. Zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium dotyczącym pozyskania zaproszenia z instytucji goszczącej – więcej informacji tutaj.

Listy rekomendacyjne
Trzy listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora pracy doktorskiej. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 3 osób zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem wniosku. Kandydat nie ma wglądu w treść listów rekomendacjnych.

Dokument potwierdzający znajomość języka
Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE, innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (np. zaświadczenie z lektoratu, certyfikat ukończenia kursu w szkole językowej) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim. Dokument należy wgrać do systemu w zakładce Additional Information – Country-Specific Materials.

Zaświadczenie o statusie doktoranta bądź o przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym
Aktualne zaświadczenie o statusie doktoranta bądź o przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym wystawione przez instytucję macierzystą. Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim. Prosimy o wgranie dokumentu do systemu w zakładce Additional information – Supplemental Materials.

Formularz dotyczący kontaktu z pacjentem (Project Compliance with the Exchange Visitor Program Policies for Medical and Clinical Fields)
Z uwagi na to, iż działania badawcze nie mogą obejmować bezpośredniego kontaktu z pacjentem (człowiekiem lub zwierzęciem, żywym bądź martwym), ani przepisywania bądź administrowania leków, kandydaci reprezentujący nauki medyczne i pokrewne są zobowiązani do złożenia formularza dotyczącego kontaktu z pacjentem. Prosimy o wgranie wypełnionego formularza do systemu w zakładce Additional Information – Additional Documentation.

Formularz uzupełniający do wniosku (Supplemental Information Form)
Wypełnij formularz uzupełniający do wniosku. Formularz powinien zostać złożony za pośrednictwem Google Form w terminie rekrutacji do programu.

Aby poprawnie wypełnić wniosek prosimy o kierowanie się instrukcjami dostępnymi w zakładce „Instrukcje jak złożyć wniosek”.

 • Oceny formalnej dokonują pracownicy Komisji Fulbrighta. Pracownicy Komisji nie dokonują oceny kompletności/poprawności wniosku (na prośbę kandydata), przed jego złożeniem w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendacją do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Każdy wniosek zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej jest oceniany przez trzech ekspertów dziedzinowych. Przed przystąpieniem do oceny, każdy recenzent składa oświadczenie potwierdzające brak konfliktu interesów w związku z wykonywaną recenzją wniosku. Wszystkie wnioski oceniane są według takiej samej skali ocen oraz jednakowych kryteriów przyjętych dla programu Junior Research Award. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Spójność celów projektu badawczego
Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz we wniosku (najlepiej w dokumencie “Study/Research Objective”) swoją ścieżkę kariery oraz wskazujesz, w jaki sposób planowane badania naukowe przybliżą Cię do realizacji rozprawy doktorskiej oraz osiągnięcia pozostałych celów akademickich i zawodowych.

Wykonalność założeń projektu w proponowanych ramach czasowych
Uzasadnij, dlaczego Twoje cele badawcze są możliwe do zrealizowania w zaproponowanym przez Ciebie czasie. Pamiętaj o zawarciu zrozumiałego i przejrzystego harmonogramu proponowanego projektu badawczego.

Dobór metod badawczych
Wyjaśnij, jakie metody badawcze zamierzasz zastosować w swoim projekcie. Upewnij się, że są one adekwatne i optymalne dla celów podejmowanego projektu i uzasadnij odpowiednio swój wybór.

Wkład proponowanego projektu w rozwój danej dziedziny naukowej
Zastanów się nad wartością proponowanego projektu w kontekście rozwoju danej dziedziny naukowej. Czy proponowany temat był już przedmiotem badań? Jaki będzie jego wkład w zrozumienie poruszanych zagadnień? Co nowego projekt wniesie do rozwoju dziedziny naukowej, którą reprezentujesz?

Konieczność realizacji projektu w wybranej instytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Nie każdy projekt badawczy musi zostać zrealizowany w USA, aby – w drodze do założonych celów zawodowych czy akademickich – osiągnąć najlepsze rezultaty. Uzasadnij (najlepiej w dokumencie “Study/Research Objective”), dlaczego w Twoim przypadku realizacja projektu badawczego w Stanach Zjednoczonych jest ważna, czy wręcz niezbędna dla osiągnięcia założeń projektu oraz dla Twojego rozwoju naukowego i/lub zawodowego. Przedstaw merytoryczne argumenty stojące za wyborem instytucji goszczącej, np. dostępność odpowiedniego zaplecza badawczego, archiwów czy ekspertów z danej dziedziny.

Plany upowszechniania rezultatów projektu
Opisz (najlepiej w dokumencie “Study/Research Objective”), jakie działania informacyjne i promocyjne planujesz podjąć podczas oraz po stypendium w celu wyeksponowania działań realizowanych w ramach projektu oraz upowszechnienia jego wyników i sukcesów. Upewnij się, że opisane plany są konkretne, realistyczne oraz adekwatne dla projektu.

Kompetencje kandydata w zakresie badanej dziedziny, w tym wyniki dotychczasowych badań naukowych (np. wnioski badawcze, publikacje, prezentacje podczas konferencji, raporty) oraz odpowiednie szkolenia;
Pamiętaj, że proponowany przez Ciebie projekt powinien być dopasowany do Twoich kompetencji i umiejętności. Upewnij się, że życiorys załączony do wniosku zawiera informacje o istotnych kwalifikacjach i doświadczeniu badawczym w danej dziedzinie oraz szkoleniach, które pozwolą na skuteczną realizację proponowanego projektu.

Osiągnięcia akademickie i zawodowe kandydata (np. nagrody, granty badawcze, stypendia oraz inne istotne sukcesy)
Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne osiągnięcia akademickie i zawodowe, np. nagrody, granty badawcze, stypendia oraz inne sukcesy wykraczające poza akademicki standard. Każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść, podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał. Możesz wspomnieć o osiągnięciach również w liście motywacyjnym (“Personal Statement’), ale wyłącznie o tych, które są ważne w kontekście proponowanego przez Ciebie projektu i/lub obranej ścieżki kariery.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych
Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. To wydaje się oczywiste, jednak na wszelki wypadek dodamy, iż wykluczone jest załączanie rekomendacji od osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznanie się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną:

 • Potrzeba realizacji badań w Stanach Zjednoczonych Ameryki na tle planów badawczych kandydata;
 • Wpływ proponowanego projektu oraz uzyskanych rezultatów na jakość rozprawy doktorskiej przygotowywanej przez kandydata;
 • Plany na trwałą współpracę z instytucją goszczącą lub innymi podmiotami w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • Umiejętność i gotowość kandydata do popularyzowania idei i misji Programu Fulbrighta podczas i po zakończeniu stypendium;
 • Potencjał i chęć kandydata do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności absolwentów Programu Fulbrighta;
 • Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 • Zgodność wniosku i profilu kandydata z priorytetami Komisji Fulbrighta określonymi na dany rok akademicki. Priorytety Komisji na nadchodzący rok akademicki znajdują się w sekcji “Nasze priorytety – kogo szukamy”.

Więcej informacji nt. procesu rekrutacji w polskich konkursach o stypendia Fulbrighta znajduje się w Regulaminie.

Do 28 maja 2021

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2022-23.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

Do 11 czerwca 2021

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Czerwiec – wrzesień 2021

 • Ocena merytoryczna wniosków.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

5-7 października 2021

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią w wyniku oceny merytorycznej.

Koniec października – listopad 2021

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.

Koniec listopada 2021 – marzec 2022

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.
 • Zakończenie procesu afiliacji oraz formalności związanych z przygotowaniem do wyjazdu ​w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Kwiecień/maj 2022

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się online lub stacjonarnie w Warszawie (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Sierpień 2022 lub później

 • Wyjazd na stypendium. Stypendium może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2022, a najpóźniej 1 kwietnia 2023. Najpóźniejsza dopuszczalna data zakończenia stypendium to 30 września 2023.

Wrzesień 2023

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta. Wydarzenie odbędzie się online lub stacjonarnie w Warszawie (w zależności od sytuacji epidemicznej).

FAQ

Komisja nie ma preferencji odnośnie długości poszczególnych stypendiów. Na ocenę proponowanego projektu wpływa możliwość osiągnięcia założonych celów oraz dopasowanie metod badawczych zawartych w prezentowanym projekcie do jego długości.

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Szczegółowe regulacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z pacjentem, znajdują się tutaj.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d, stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne. Przekażemy też informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

KOORDYNATORKA

donaburska
Patrycja Donaburska
Starsza Specjalistka ds. Programów

[email protected]
882-013-012

Loading...