Fulbright Junior Research Award

Nabór zamknięty. Zapraszamy w lutym 2024 r. do naboru na wyjazd w roku akademickim 2025-26.

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Długość stypendium to 4-10 miesięcy.

Nowość! W ramach konkursu Junior Research Award 2024-25 można składać wnioski o stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. Długość stypendium to 10 miesięcy. 

Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków i planowana liczba stypendiów

Nabór zamknięty. Zapraszamy w lutym 2024 r. do naboru na wyjazd w roku akademickim 2025-26. Planowana liczba stypendiów Junior Research Award 2024-25: 8.

Nowość! Stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 

W ramach konkursu Junior Research Award można złożyć wniosek o stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine. Stypendium jest oferowane we współpracy z Rogala Lab będącym częścią Stanford University School of Medicine.

O instytucji goszczącej

Stanford University to uczelnia, która cieszy się renomą jednej z najbardziej wpływowych instytucji badawczych z obszaru nauk przyrodniczych na świecie. Uczelnia przyciąga utalentowanych studentów i pracowników oraz szczyci się tym, że stwarza środowisko sprzyjające współpracy między naukowcami prowadzącymi badania w laboratorium, lekarzami oraz teoretykami.

Stanford School of Medicine koncentruje swoje wysiłki na rozwoju podstawowej wiedzy nt. zdrowia ludzkiego i chorób oraz zastosowaniu jej w pracy nad nowymi lekami. Rogala Lab to laboratorium będące częścią dwóch światowej klasy wydziałów nauk podstawowych zlokalizowanych w Stanford Medical School – Structural Biology oraz Chemical & Systems Biology. Przestrzeń badawcza laboratorium fizycznie znajduje się w Stanford Cancer Institute, co sprzyja wymianie doświadczeń i współpracy z innymi grupami naukowymi i lekarzami prowadzącymi badania nad rakiem. 

Badania prowadzone przez Rogala Lab skupiają się na wiedzy nt. białek oraz tym, jakie funkcje spełniają one w ludzkim organizmie. Zespół laboratorium próbuje zrozumieć, w jaki sposób komórki wyczuwają i wchłaniają substancje odżywcze – takie jak aminokwasy, cukry czy tłuszcze – oraz jak te procesy są wykorzystywane przez komórki rakowe do pobudzania ich nieprawidłowego wzrostu. Zasadniczym celem pracy zespołu laboratorium jest odkrycie – dzięki zastosowaniu wysoko-precyzyjnych mikroskopów elektronowych – jak białka wyczuwające substancje odżywcze funkcjonują na poziomie nanoskopowym oraz opracowanie leków eksperymentalnych, które modulują aktywność białek w komórkach rakowych.

Najnowsze publikacje laboratorium:

Artykuły można przeczytać w wolnym dostępie.

Działania podczas stypendium

Osoby, które otrzymają stypendium będą miały możliwość:

 • Poznać techniki laboratoryjne z zakresu biologii komórkowej, strukturalnej i biochemii. 
 • Przeprowadzić własny projekt badawczy wpisujący się w ramy czasowe stypendium. 
 • Omawiać postępy i osiągnięcia podczas cotygodniowych indywidualnych spotkań z dr. Rogalą.
 • Prezentować wyniki badań raz na dwa miesiące podczas spotkań zespołu Rogala Lab.
 • Wymieniać poglądy z badaczami pracującymi w innych laboratoriach i naukowcami ze Stanford University.

Wymogi i procedura selekcyjna

W przypadku stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine obowiązuje procedura konkursowa programu Junior Research Award. Zgodnie z Regulaminem stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim, kandydaci i kandydatki ubiegający się o stypendia oferowane we współpracy z instytucjami partnerskimi nie zwracają  się o list zapraszający do instytucji goszczącej.

Dodatkowo, w przypadku stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine:  

 • Preferowani są kandydaci i kandydatki, których specjalizacja w ramach doktoratu to biologia komórkowa, molekularna lub strukturalna, biochemia, biofizyka albo obszary pokrewne.
 • Laboratorium prowadzi wiele projektów, których celem jest odkrywanie mechanizmów białek transbłonowych transportujących substancje odżywcze oraz wielkich kompleksów białek wyczuwających substancje odżywcze i napędzających ścieżki sygnałowe wzrostu komórki. 
 • W Study/research objective należy przedstawić, czym szczególnie kandydat/kandydatka chce się zająć w Rogala Lab w odniesieniu do aktualnie realizowanych przez laboratorium projektów, opisując w jaki sposób łączy się to z już posiadanymi kompetencjami kandydata/kandydatki oraz tymi, które dzięki stypendium chce rozwinąć. Należy również odnieść się do tego, w jaki sposób proponowany projekt jest powiązany z tematyką pracy doktorskiej kandydata/kandydatki.
 • Dobór tematu badań może ulec zmianie po przyjeździe, po uzgodnieniu tego z kierownikiem laboratorium (temat projektu badań będzie dobierany wspólnie – w zależności od zainteresowań i aktualnie realizowanych projektów).
 • Do złożenia wniosku szczególnie zachęcamy osoby, które:
  • chcą odkrywać fundamentalne biologiczne mechanizmy oraz wspólnie z laboratorium rozwijać misję walki z rakiem poszukując nowych rozwiązań leczniczych,
  • szybko się uczą i dobrze pracują zarówno w pojedynkę, jak i w zespole, 
  • są komunikatywne i potrafią współpracować z osobami z różnych środowisk.

Regulamin stypendiów

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendiów tj. wymaganiach formalnych, procedurze konkursowej i kryteriach oceny wniosku znajdują się w Regulaminie stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim (dalej: Regulamin).

Długość stypendium

Stypendia oferowane są na okres od 4 do 10 miesięcy. W przypadku stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine długość programu wynosi 10 miesięcy.

Wymagania formalne

O udział w programie Fulbright Junior Research Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Przygotowują rozprawę doktorską w polskich podmiotach uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.
 • W ramach wniosku składają projekt badawczy powiązany z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (na poziomie minimum B2).
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1 dla studentów.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowane są osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat przebywały w USA krócej niż 9 miesięcy.

Kogo szukamy?

 • Osób reprezentujących wszelkie obszary tematyczne i dyscypliny oraz różne instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Osób z przemyślanymi, merytorycznymi pomysłami na badania, które potrafią uzasadnić, że powinny zostać one zrealizowane w wybranej instytucji w USA i mogą przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Osób aktywnych w środowisku akademickim, posiadających osiągnięcia naukowe i adekwatny dorobek publikacyjny.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów – naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Szukamy osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie, gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Ważne są dla nas zaradność w osiąganiu zamierzonych przez kandydata:kę celów oraz umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami.
 • Istotne są również realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko aktywny student czy aktywna absolwentka. Stypendystów i stypendystki Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Korzyści z udziału w programie

Wysokość miesięcznego stypendium szacowana jest przez Institute of International Education (IIE) lub instytucję goszczącą. Poniżej stawki dla przykładowych instytucji obowiązujące w ostatnich latach (w roku 2024-25 stawki mogą ulec zmianie): 

 • Indiana University (Bloomington, IN): 1320 USD miesięcznie
 • University of Florida (Gainesville, FL): 1410 USD miesięcznie
 • University of Virginia (Charlottesville, VA): 1410 USD miesięcznie
 • Pennsylvania State University (State College, PA): 1510 USD miesięcznie
 • University of Texas (Dallas, TX): 1520 USD miesięcznie
 • University of Chicago (Chicago, IL): 1885 USD miesięcznie
 • George Washington University (Washington, DC): 2035 USD miesięcznie
 • Princeton University (Princeton, NJ): 2055 USD miesięcznie
 • Columbia University (New York, NY): 2185 USD miesięcznie
 • Boston College (Boston, MA): 2390 USD miesięcznie
 • University of California (Berkeley, CA): 2660 USD miesięcznie

Jeśli chcesz poznać stawkę dla innej wybranej instytucji, skontaktuj się z Koordynatorką Programu. Ostateczna wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych.

W przypadku stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine stawka miesięczna wynosi 3000 USD miesięcznie.

Stypendium Junior Research Award, w tym Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine może obejmować również:

 • Ryczałt na koszty podróży stypendysty do i z USA (1500 USD).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (1300 USD).
 • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD).
 • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami wymaganymi przez instytucję goszczącą np. uczelnianym ubezpieczeniem medycznym, jednorazową opłatą za pobyt (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
 • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdego towarzyszącego członka rodziny) oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży rodziny do i z USA (1500 USD dla każdego towarzyszącego członka rodziny), jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym.
 • W przypadku stypendystów Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine – wsparcie ze strony Stanford University w zorganizowaniu mieszkania.

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta:ka nie ponosi kosztów wydania wizy J-1.

Jeżeli chcesz wyjechać z członkami rodziny, mogą oni ubiegać się o wizy J-2. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta jest zobowiązany do przedstawienia Koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres grantu stypendyści i stypendystki są objęci podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodzin.

Ponadto, jeżeli uczelnia nie wymaga zakupu obowiązkowego ubezpieczenia uczelnianego, zarówno stypendysta, jak i towarzyszący mu członkowie rodziny mogą zostać objęci dodatkowym ubezpieczeniem w ramach polisy Allianz Open Business Travel. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie to spełnia wymogi wizy J. Jeśli proponowany zakres ubezpieczenia nie odpowiada potrzebom stypendysty i jego rodziny, powinien on zakupić ubezpieczenie we własnym zakresie. Należy pamiętać, iż rodzina towarzysząca stypendyście podczas grantu jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zgodnego z wymogami wizy J.

W przypadku stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine stypendysta nieodpłatnie otrzymuje ubezpieczenie uczelniane.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendyści i stypendystki zostali jak najlepiej przygotowani do wyjazdu.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez doświadczone koordynatorki, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom i absolwentkom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, z której korzystają absolwenci i absolwentki oraz inni stypendyści programu Fulbrighta, a której celem jest wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz instytucji goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów:ek Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​blog.fulbrightonline.org.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów i stypendystki na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski.

Absolwenci i absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – absolwenci Programu zachęcają swoich studentów i studentki oraz osoby, z którymi współpracują do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Wsparcie Komisji podczas spotkań informacyjnych dla osób wyjeżdżających na stypendium w kolejnych latach – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem z pobytu w USA.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora czy osoby prowadzącej sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów oraz absolwentek i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA.

Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów i absolwentek Fulbrighta oraz o istniejących stowarzyszeniach.

Komunikat w związku z Covid-19

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, możliwość realizacji stypendium będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty:ki do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

Procedura konkursowa

Do 26 maja 2023

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2024-25.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

Do 10 czerwca 2023

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat:ka otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Czerwiec – początek października 2023

 • Ocena merytoryczna wniosków.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat:ka otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Październik 2023

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i kandydatkami, którzy otrzymali najwyższą średnią w wyniku oceny merytorycznej.

Koniec października – listopad 2023

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.

Koniec listopada 2023 – marzec 2024

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.
 • Zakończenie procesu afiliacji oraz formalności związanych z przygotowaniem do wyjazdu ​w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Kwiecień/maj 2024

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów i stypendystek przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Sierpień 2024 lub później

 • Wyjazd na stypendium. Stypendium może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2024, a najpóźniej 1 kwietnia 2025. Najpóźniejsza dopuszczalna data zakończenia stypendium to 30 września 2025.

Wrzesień 2025

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Aby poprawnie wypełnić wniosek, należy kierować się Instrukcjami do formularza zgłoszeniowego.

 • Oceny formalnej dokonuje zespół Komisji Fulbrighta. Zespół Komisji nie sprawdza kompletności/poprawności wniosku na prośbę osoby wnioskującej o stypendium przed złożeniem dokumentu w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendacją do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Każdy wniosek zakwalifikowany do etapu oceny  merytorycznej jest oceniany przez trzech ekspertów dziedzinowych. Przed przystąpieniem do oceny, każdy recenzent i recenzentka składa oświadczenie potwierdzające brak konfliktu interesów w związku z wykonywaną recenzją wniosku. Wszystkie wnioski oceniane są według takiej samej skali ocen oraz jednakowych kryteriów przyjętych dla programu Junior Research Award. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. 

Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Spójność celów projektu badawczego

Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz we wniosku swoją ścieżkę kariery oraz wskazujesz, w jaki sposób planowane badania naukowe przybliżą Cię do realizacji rozprawy doktorskiej oraz osiągnięcia pozostałych celów akademickich i zawodowych.

Wykonalność założeń projektu w proponowanych ramach czasowych

Uzasadnij, dlaczego Twoje cele badawcze są możliwe do zrealizowania w zaproponowanym przez Ciebie czasie. Pamiętaj o zawarciu zrozumiałego i przejrzystego harmonogramu proponowanego projektu badawczego.

Dobór metod badawczych

Wyjaśnij, jakie metody badawcze zamierzasz zastosować w swoim projekcie. Upewnij się, że są one adekwatne i optymalne dla celów podejmowanego projektu i uzasadnij odpowiednio swój wybór.

Wkład proponowanego projektu w rozwój danej dziedziny naukowej

Zastanów się nad wartością proponowanego projektu w kontekście rozwoju danej dziedziny naukowej. Czy proponowany temat był już przedmiotem badań? Jaki będzie jego wkład w zrozumienie poruszanych zagadnień? Co nowego projekt wniesie do rozwoju dziedziny naukowej, którą reprezentujesz?

Konieczność realizacji projektu w wybranej instytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Nie każdy projekt badawczy musi zostać zrealizowany w USA, aby – w drodze do założonych celów zawodowych czy akademickich – osiągnąć najlepsze rezultaty. Uzasadnij, dlaczego w Twoim przypadku realizacja projektu badawczego w Stanach Zjednoczonych jest ważna, czy wręcz niezbędna dla osiągnięcia założeń projektu oraz dla Twojego rozwoju naukowego i/lub zawodowego. Przedstaw merytoryczne argumenty stojące za wyborem instytucji goszczącej, np. dostępność odpowiedniego zaplecza badawczego, archiwów czy ekspertów z danej dziedziny.

Plany upowszechniania rezultatów projektu

Opisz, jakie działania informacyjne i promocyjne planujesz podjąć podczas oraz po stypendium w celu upowszechnienia jego wyników i sukcesów. Upewnij się, że opisane plany są konkretne, realistyczne oraz adekwatne dla projektu.

Odnieś się do powyższych kwestii związanych z realizacją Twojego projektu w dokumencie Study/Research Objective.

Kompetencje kandydata w zakresie badanej dziedziny, w tym wyniki dotychczasowych badań naukowych (np. wnioski badawcze, publikacje, prezentacje podczas konferencji, raporty) oraz odpowiednie szkolenia

Pamiętaj, że proponowany przez Ciebie projekt powinien być dopasowany do Twoich kompetencji i umiejętności. Upewnij się, że życiorys załączony do wniosku zawiera informacje o istotnych kwalifikacjach i doświadczeniu badawczym w danej dziedzinie oraz szkoleniach, które pozwolą na skuteczną realizację proponowanego projektu.

Osiągnięcia akademickie i zawodowe kandydata (np. nagrody, granty badawcze, stypendia oraz inne istotne sukcesy)

Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne osiągnięcia akademickie i zawodowe, np. nagrody, granty badawcze, stypendia oraz inne sukcesy wykraczające poza akademicki standard. Każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść, podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał. Możesz wspomnieć o osiągnięciach również w Personal Statement, ale wyłącznie o tych, które są ważne w kontekście proponowanego przez Ciebie projektu i/lub obranej ścieżki kariery.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych

Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. Jeden z listów musi pochodzić od Twojego promotora. To wydaje się oczywiste, jednak przypominamy, iż wykluczone jest załączanie rekomendacji od osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznanie się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę:

 • Umiejętność przedstawienia projektu badawczego zróżnicowanemu gronu odbiorców w sposób przejrzysty i przekonujący;
 • Wpływ proponowanego projektu oraz uzyskanych rezultatów na jakość rozprawy doktorskiej przygotowywanej przez kandydata;
 • Plany na współpracę z instytucją goszczącą lub innymi podmiotami w Stanach Zjednoczonych Ameryki wykraczające poza okres stypendium;
 • Umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami oraz zaradność w osiąganiu zamierzonych przez kandydata celów; 
 • Przygotowanie kandydata do popularyzowania międzykulturowej misji Programu Fulbrighta;
 • Podejście kandydata do uczestnictwa w życiu społeczności absolwentów Programu Fulbrighta i wspierania Programu po zakończeniu stypendium;
 • Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 • Zgodność wniosku i profilu kandydata z priorytetami Komisji Fulbrighta.
  Priorytety Komisji na nadchodzący rok akademicki znajdują się w sekcji “Kogo szukamy”.

Więcej informacji nt. procesu rekrutacji w polskich konkursach o stypendia Fulbrighta znajduje się w Regulaminie.

Wymagane dokumenty

Study/Research Objective jest to opis projektu badawczego m.in. z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA oraz bibliografią w dowolnym stylu cytowań. 

Webinarium: Jak napisać study/research objective. Link do nagrania: https://youtu.be/2Wjj3LRb_vE

Personal Statement jest to list motywacyjny z elementami życiorysu, w którym przekonasz Komisję Selekcyjną, dlaczego powinna wybrać właśnie Ciebie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zarówno na uczelni jak i poza nią, zaprezentuj, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, dlaczego to właśnie Ty jesteś idealnym kandydatem:ką. Wyjaśnij, jak badania w USA pomogą w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych.

Jak przygotować personal statement – obejrzyj nagranie w serwisie Youtube: https://youtu.be/o92UXJAoyyc.

Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji (również tych przyjętych do druku) oraz zgłoszeń patentowych i patentów. 

Aktualny list zapraszający wystawiony na potrzeby konkursu przez osobę decyzyjną w instytucji goszczącej w USA. Prosimy o korzystanie ze wzoru dostępnego tutaj. Zachęcamy do obejrzenia webinarium dotyczącego pozyskania zaproszenia z instytucji goszczącej dostępnego tutaj oraz (w razie potrzeby) przekazania potencjalnej instytucji goszczącej zestawu informacji o stypendium Fulbrighta – dokument do udostępnienia tutaj.

Osoby wnioskujące o stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine proszone są o wpisane nazwy “Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine” w polu University Preferences oraz na początku dokumentu Study/Research Objective. W przypadku tego stypendium osoba wnioskująca nie stara się o list zapraszający i nie załącza go w systemie.

Trzy listy rekomendacyjne przygotowane w języku angielskim, w tym jeden od promotora:ki pracy doktorskiej informujący m.in. o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej. Osoba wnioskująca o stypendium, zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 3 osób, zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem wniosku. Kandydat:ka nie ma wglądu w treść listów rekomendacyjnych.

Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE, innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (np. zaświadczenie z lektoratu, certyfikat ukończenia kursu w szkole językowej) lub dyplom ukończenia studiów w języku angielskim wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim. Dokument należy wgrać do systemu w zakładce Additional InformationCountry-Specific Materials.

Aktualne zaświadczenie o statusie doktoranta bądź o przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym wystawione przez instytucję macierzystą lub promotora rozprawy doktorskiej. Dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim. Prosimy o wgranie go do systemu w zakładce Academic Materialstranscripts/diplomas

Z uwagi na to, iż projekt badawczy nie może obejmować bezpośredniego kontaktu z pacjentem (człowiekiem/zwierzęciem, żywym bądź martwym lub próbkami np. komórek), ani przepisywania bądź administrowania leków, kandydaci reprezentujący nauki medyczne i pokrewne są zobowiązani do wypełnienia formularza dot. badań na organizmach lub materiałach biologicznych (Project Compliance with the Exchange Visitor Program Policies for Medical and Clinical Fields). Prosimy o wgranie wypełnionego formularza do systemu w zakładce Additional Information – Additional Documentation.

Instrukcje do wniosku

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego koniecznie zapoznaj się z następującymi dokumentami: 

 1. Regulamin stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim.
 2. Instrukcje do formularza zgłoszeniowegobez korzystania z instrukcji nie wypełnisz poprawnie formularza. Jeśli wnioskujesz o stypendium Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine zwróć szczególną uwagę na części dotyczące university preferences, letter of invitation oraz study/research objective. 
 3. Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych.

Formularz zgłoszeniowy

 1. Złożenie wniosku o stypendium odbywa się w całości drogą elektroniczną. Poprawnie wypełnione zgłoszenie składa się z dwóch formularzy: formularza zgłoszeniowego oraz formularza uzupełniającego. 
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Prosimy nie przesyłać wersji papierowej wniosku do biura Komisji.

Formularz zgłoszeniowy

Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się Instrukcjami do formularza zgłoszeniowego.

Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować.

Formularz uzupełniający

Integralną częścią wniosku o stypendium jest elektroniczny formularz uzupełniający. Należy go wypełnić i wysłać niezależnie od formularza zgłoszeniowego w terminie rekrutacji do programu (przed zamknięciem naboru).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Komisja nie ma preferencji odnośnie długości poszczególnych stypendiów. Na ocenę projektu wpływa m.in. możliwość osiągnięcia założonych celów w proponowanych ramach czasowych, w tym dopasowanie metod badawczych zawartych w prezentowanym projekcie do jego długości.

Tak, jest możliwość złożenia wniosku o stypendium Fulbright Junior Research Award oraz Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine jednocześnie. W takiej sytuacji:

 • W polu University Preferences należy wpisać nazwy stypendiów zgodnie z kolejnością preferencji. W przypadku Fulbright Junior Research Award konieczne jest dodanie nazwy instytucji goszczącej w polu University Preferences oraz załączenie listu zapraszającego lub uzasadnienia jego braku.
 • Należy przygotować dokument Study/Research Objective z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA, z której kandydat:ka przedstawia list zapraszający wraz z bibliografią w dowolnym stylu cytowań. Dodatkowo, na końcu dokumentu przedstaw, czym szczególnie chcesz zająć się w Rogala Lab w odniesieniu do aktualnie realizowanych przez laboratorium projektów, opisując w jaki sposób łączy się to z już posiadanymi przez Ciebie kompetencjami oraz tymi, które dzięki stypendium chcesz rozwinąć. Należy również odnieść się do tego, w jaki sposób proponowany projekt jest powiązany z tematyką przygotowywanej pracy doktorskiej. Druga część dokumentu (dotycząca Rogala Lab) nie powinna być dłuższa niż 1 strona – format A4, czcionka 12 pkt, odstępy między wierszami 1.5 pkt, marginesy 2,5 cm każdy.

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Szczegółowe regulacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z pacjentem znajdują się tutaj.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d, stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Liczba osób składających wnioski o stypendium Junior Research Award zmienia się z roku na rok. W roku akademickim 2022/23 w konkursie złożonych zostało 66 wniosków, a wyłoniono 14 laureatów:ek. 

Ze stypendium Fulbrighta i dodatkowego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne. Przekażemy też informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

Relacje absolwentów i absolwentek

Po więcej relacji zajrzyj do zakładki “Relacje z pobytu na stypendium”.

Olga Chrzanowska

Najważniejszym punktem mojego grantu badawczego była ilość i jakość konsultacji i pomocy, jaką otrzymałem od specjalistów z różnych środowisk, takich jak architekci, artyści, młodzi międzynarodowi badacze, profesorowie, kuratorzy muzeów zajmujący się projektowaniem i archiwiści.

Mateusz Strzelecki

Po ukończeniu stypendium Fulbrighta przygoda ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej dopiero się zaczyna.

Marta Jarczewska

As a Fulbrighter, I also met other Fulbright students and scholars in San Diego and in Los Angeles thanks to the events organized by local Fulbright chapters.

Kontakt z Koordynatorką Programu

Zachęcamy do kontaktu mailowego. Do kontaktu telefonicznego w sprawie pytań o konkurs Junior Research Award zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15. Nie prowadzimy konsultacji indywidualnych w biurze Komisji.  

Patrycja Donaburska

Patrycja Donaburska

Starsza Specjalistka ds. Programów

Loading...
Skip to content