Fulbright Graduate Student Award 2021-22

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla osób z polskim obywatelstwem zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu uczelni amerykańskiej na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia finansowania na drugi rok studiów.

Przyjmujemy wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą na terenie USA.

Liczba planowanych stypendiów: 8

Nabór wniosków na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021-22 trwał do 24 kwietnia 2020. Następny nabór zostanie ogłoszony w lutym 2021.

NASZE PRIORYTETY - KOGO SZUKAMY?

 • Osób, które wiedzą, dlaczego chcą studiować właśnie w USA i potrafią przekonać Komisję, że pobyt na amerykańskiej uczelni świetnie wpisuje się w ich plany naukowe i/lub zawodowe po powrocie do Polski.
 • Osób reprezentujących wszelkie dyscypliny studiów objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy do aplikowania kobiety specjalizujące się w dziedzinach ścisłych.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze projekty pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów: naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Mile widziane są projekty, w które wpisany jest transfer technologii i wiedzy.
 • Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to jednak nie tylko aktywny student czy aktywna absolwentka. Stypendystów i stypendystki Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał, do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Udział w programie obejmuje

Kandydaci i kandydatki nominowani do stypendium Fulbright Graduate Student Award mają do wyboru jeden z dwóch trybów: 

IIE-Placed – doradcy z Institute of International Education (IIE) – instytucji administrującej Programem Fulbrighta w USA, wspierają kandydata w wyborze uczelni, a następnie w jego imieniu składają wymagane dokumenty do uczelni amerykańskich oraz negocjują z uczelniami jak najlepsze warunki. Kandydat nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem aplikacji oraz podejściem do wymaganych egzaminów GRE oraz TOEFL. Uczelnie i programy preferowane przez kandydata zostaną wzięte pod uwagę pod warunkiem, że jego kwalifikacje, wedle oceny IIE, będą spełniać wymogi aplikacyjne, a program będzie dopasowany do potrzeb i celów kandydata. Standardowa liczba wniosków składanych przez IIE w imieniu kandydata to 4.

Self-Placedkandydat ma pełną dowolność wyboru uczelni i programu, samodzielnie składa wszelkie wymagane dokumenty do dowolnej liczby programów w uczelniach amerykańskich, ponosząc koszty z tym związane, np. koszty testów i opłat aplikacyjnych, oraz samodzielnie negocjuje z uczelniami warunki przyjęcia. Na każdym etapie przygotowywania aplikacji kandydat może skorzystać z bezpłatnej porady doradczyni EducationUSA oraz Koordynatorki Programu. 

Stypendia przyznawane są w wysokości do 47 000 USD i przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość miesięcznego stypendium szacowana jest przez IIE lub uczelnię goszczącą. W ostatnim roku stawki stypendiów w Programie Fulbrighta dla studentów wzrosły i obecnie wynoszą, przykładowo: 

 • Indiana University (Bloomington, IN): 1320 USD miesięcznie
 • University of Florida (Gainesville, FL): 1410 USD miesięcznie
 • University of Virginia (Charlottesville, VA): 1410 USD miesięcznie
 • Pennsylvania State University (State College, PA): 1510 USD miesięcznie 
 • University of Texas (Dallas, TX): 1520 USD miesięcznie
 • University of Chicago (Chicago, IL): 1885 USD miesięcznie
 • George Washington University (Washington, DC): 2035 USD miesięcznie
 • Princeton University (Princeton, NJ): 2055 USD miesięcznie
 • Columbia University (New York, NY): 2185 USD miesięcznie
 • Boston College (Boston, MA): 2390 USD miesięcznie
 • University of California (Berkeley, CA): 2660 USD miesięcznie

Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest stawka dla wybranej uczelni, skontaktuj się z Koordynatorką Programu. 

Ostateczna wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej, realnych potrzeb oraz dostępnych środków finansowych. Stypendium wypłacane jest w kilku transzach, pierwsza z nich wypłacana jest jeszcze przed wyjazdem do USA.

Stypendium obejmuje również:

 • Ryczałt na koszty podróży stypendysty do/z USA (1500 USD) wypłacany przed wyjazdem.
 • Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (zależnie od dostępnych środków).
 • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się w USA (1300 USD).
 • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach lub zakup pomocy naukowych (1000 USD)

Na stypendium Fulbrighta można wyjechać wyłącznie na wizie J-1, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wyrobienia wizy

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2. 

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty. 

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki medycznej, zgodnym z wymogami wizy J – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki medycznej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne zgodne z wymogami wizy J

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu pod względem nie tylko merytorycznym, ale również praktycznym.

Przed wyjazdem stypendysta uczestniczy w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych.

Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, której użytkownikami są absolwenci oraz stypendyści programu Fulbrighta, a celem wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Komisja przygotowuje stypendystów do wyjazdu poprzez szereg spotkań informacyjnych i szkoleń i pomaga nawiązać kontakty z osobami i organizacjami z USA, które wspierają stypendystów po dotarciu na miejsce.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​https://blog.fulbrightonline.org.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Stypendium dla osób kontynuujących naukę na drugim roku studiów może zostać przyznane w kwocie nie wyższej niż na pierwszym roku, pomniejszonej o koszty podróży stypendysty do/z USA (1500 USD). 

Dofinansowanie drugiego roku może być przyznane na wniosek stypendysty pod warunkiem uzyskania wysokiej średniej z pierwszego semestru studiów w USA oraz dostępności środków.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski. 

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy. 

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu: dzięki zachęcaniu swoich studentów i współpracowników do aplikowania o stypendia zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie i stale poprawia się ich jakość. 
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na  stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium, do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście i regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Udział w spotkaniach informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem. 
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.

Każdego roku organizujemy spotkania integracyjne i merytoryczne skierowane do stale rosnącego grona absolwentów, będące okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkumiesięczny pobyt w USA. 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O stypendium Fulbright Graduate Student Award mogą się ubiegać osoby, które:

 • Posiadają polskie obywatelstwo i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień licencjata/inżyniera w momencie składania wniosku o stypendium lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu (studia nie muszą być ukończone w Polsce).
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
 • Spełniają wymogi formalne ​ wizy J-1.​
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.
 • Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:
Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie oraz w sekcji „Ważne dokumenty”. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z Koordynatorem Programu.

Przygotuj wymagane dokumenty:
Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym:
Rekrutacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia wniosku za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza kieruj się naszymi instrukcjami.

Link do formularza zgłoszeniowego: apply.iie.org/ffsp2021

Wyślij wniosek w systemie elektronicznym:
Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować. Prosimy nie przesyłać papierowej wersji wniosku do biura Komisji. Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać poniższe dokumenty jako pliki PDF. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim.

Study/Research Objectives
Esej w którym należy opisać swoje plany naukowe i zainteresowania badawcze. Wyjaśnij, jak studia w USA pomogą w zrealizowaniu twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych.

Personal Statement
List motywacyjny, w którym przekonasz Komisję Selekcyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zarówno na uczelni jak i poza nią, zaprezentuj, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych celów. Uzasadnij, dlaczego to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem.

Curriculum Vitae
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć akademickich i pozaakademickich.

Dyplom ukończenia studiów
Dyplom ukończenia studiów na poziomie co najmniej licencjata/inżyniera razem z suplementem.

 • Jeśli kandydat ukończył więcej niż jeden kierunek lub poziom studiów (np. ma ukończone studia licencjackie i magisterskie) należy dołączyć wszystkie dyplomy razem z suplementami.
 • Kandydaci, którzy jeszcze studiują powinni dostarczyć aktualny wykaz ocen (może być wygenerowany np. z systemu USOS) oraz zaświadczenie z dziekanatu o planowanym ukończeniu studiów do czerwca 2021 (zaświadczenie może zostać wydane również przez promotora pracy dyplomowej kandydata).
 • WYŁĄCZNIE zaświadczenie z dziekanatu/od promotora o planowanym ukończeniu studiów może być przygotowane w j. polskim lub j. angielskim.
 • Jeżeli dyplom i suplement do dyplomu nie zostały wydane w języku angielskim bezpośrednio przez uniwersytet, konieczne jest ich przetłumaczenie: przez tłumacza przysięgłego (do systemu należy załadować wersję oryginalną oraz tłumaczenie) lub przez tłumacza a następnie podstemplowanie przez dziekanat uczelni (do systemu należy załadować wersję oryginalną oraz tłumaczenie).

Listy rekomendacyjne
Trzy listy rekomendacyjne napisane w j. angielskim. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe 3 osób zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. List może być przygotowany wcześniej jako plik .PDF, a następnie wgrany do systemu. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem wniosku. Kandydat nie ma wglądu w treść listów rekomendacjnych.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka
Aktualne wyniki testu TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub innego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (np. zaświadczenie z lektoratu, certyfikat ukończenia kursu w szkole językowej itp.). Ten dokument może być przygotowany w j. polskim lub angielskim.

Supplemental Info Page
Wypełnij Supplemental Info Page. Dokument należy wgrać do systemu w zakładce Additional information – supplemental form.

Formularz dotyczący kontaktu z pacjentem
Wypełnij formularz dotyczący kontaktu z pacjentem tylko wtedy, gdy twój planowany program studiów wiąże się z bezpośrednim lub pośrednim kontaktem z pacjentem (np. człowiekiem, zwierzęciem). Formularz należy wgrać do systemu w zakładce Additional information – supplemental form.

 • Aby poprawnie wypełnić wniosek prosimy o kierowanie się instrukcjami dostępnymi w zakładce „Instrukcje, jak aplikować”.
 • Oceny formalnej dokonuje zespół Komisji Fulbrighta. Komisja nie dokonują oceny kompletności/poprawności wniosku (na prośbę kandydata), przed jego złożeniem w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendację do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Wnioski zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej są oceniane przez ekspertów dziedzinowych według jednakowych kryteriów oraz takiej samej skali ocen dla wszystkich kandydatów z danego programu. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Spójność planów związanych ze studiami z przyszłą ścieżką kariery
Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz we wniosku (najlepiej w dokumencie “Study/Research Objective”) swoją planowaną ścieżkę kariery i odpowiednio uzasadniasz, w jaki sposób planowane studia przybliżą Cię do osiągnięcia wyznaczonego celu zawodowego/akademickiego. Chcemy mieć pewność, że wybrani kandydaci są zmotywowani do realizacji wymagających i kosztownych studiów i rozumieją, co ta inwestycja może dla nich oznaczać.

Przygotowanie kandydata do studiów na poziomie graduate w USA, w tym doświadczenie akademickie, badawcze i zawodowe w danej dziedzinie oraz odpowiednie szkolenia
Wymogiem formalnym wniosku jest dołączenie dyplomów ukończenia studiów, suplementów i/lub transkryptów ocen. Te dokumenty pomagają naszym ekspertom ocenić Twoje przygotowanie do podjęcia planowanych studiów w USA. Jeśli oprócz ukończenia studiów masz na swoim koncie także badania, realizację projektów czy doświadczenie zawodowe lub kursy pozaakademickie, które mogą dodatkowo świadczyć o Twoim przygotowaniu do studiów magisterskich lub doktoranckich w USA na wybranym kierunku, upewnij się, że adekwatne informacje znajdują się we wniosku.

Osiągnięcia akademickie i zawodowe, np. nagrody, stypendia i inne sukcesy
Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne stypendia, nagrody, wyniki wykraczające poza akademicki standard – każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał.

Konieczność realizacji programu studiów w Stanach Zjednoczonych Ameryki/ w wybranej instytucji goszczącej (jeśli dotyczy)
Nie każdy program studiów musi być realizowany w USA, by – w drodze do założonych celów zawodowych czy akademickich – osiągnąć najlepsze rezultaty. Przedstaw argumenty, dlaczego w Twoim przypadku studia w Stanach Zjednoczonych są ważne, czy wręcz niezbędne dla Twojego rozwoju zawodowego i/lub naukowego. Jeśli masz preferencje dotyczące wyboru konkretnej uczelni/programu, w której chcesz odbyć studia, upewnij się, że przedstawiasz także merytoryczne argumenty stojące za tym wyborem, np. specyfika programu odpowiadająca Twoim potrzebom, z określonych względów zależy Ci na pracy pod kierunkiem konkretnego profesora, dany kierunek studiów jest uważany za wiodący w Stanach. Dla naszych ekspertów sam prestiż danej uczelni czy np. jej przynależność do Ligi Bluszczowej nie są argumentem merytorycznym wspierającym Twoją tezę. Pamiętaj, aby nie wymieniać nazwy uczelni oraz programu w „Study/Research Objective” – zrób to w sekcji „Study Plan – Preferred Institutions”.

Zaangażowanie kandydata w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz inna aktywność społeczna
Amerykańskie uczelnie poszukują kandydatów, którzy są nie tylko silni akademicko, ale także potrafią pokazać swoje zaangażowanie (i osiągnięcia) w innych sferach życia. Trudno nam jednym czy dwoma słowami przetłumaczyć angielski zwrot “well-rounded” ale właśnie takich kandydatów poszukują uniwersytety. Szczególnie na obleganych kierunkach, na które aplikuje wielu równie świetnych akademicko kandydatów i kandydatek, niezwykle ważne będzie wykazanie, że jesteś osobą zaangażowaną w różne inicjatywy i myślącą o swoim wszechstronnym rozwoju oraz o dobru publicznym. Upewnij się, że w Twoim wniosku znajdą się informacje o zaangażowaniu w wolontariat, Twoich pasjach, sportach, które uprawiasz i działaniach artystycznych.

Stopień znajomości języka angielskiego w piśmie
Pomiędzy nominacją do stypendium Fulbrighta a ubieganiem się o przyjęcie do wybranych amerykańskich uczelni nie będzie wystarczająco dużo czasu, by znacząco podnieść kompetencje językowe. Z uwagi na to, oczekujemy od kandydatów bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Pamiętaj, że im bardziej konkurencyjne programy studiów i selektywne uczelnie Cię interesują, tym większą rolę będą odgrywały Twoje wyniki TOEFL/IELTS. Eksperci będą zwracali uwagę na to, jakim językiem są przygotowane poszczególne elementy Twojego wniosku.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych
Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka/zawodowa jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. Nie musisz przedstawiać listów wyłącznie od pracowników akademickich. To wydaje się oczywiste, jednak na wszelki wypadek dodamy, iż wykluczone jest załączanie rekomendacji od osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznanie się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną:

 1. Potrzeba odbycia studiów w Stanach Zjednoczonych Ameryki w odniesieniu do planów zawodowych i naukowych kandydata;
 2. Stopień zgodności wniosku kandydata z wyborem programów studiów i/lub profilem wybranych instytucji goszczących (jeśli dotyczy), pod względem: celów zawodowych i naukowych kandydata, jego kwalifikacji, niezbędnych zasobów finansowych;
 3. Umiejętność i gotowość kandydata do popularyzowania idei i misji Programu Fulbrighta podczas i po zakończeniu stypendium;
 4. Potencjał i chęć kandydata do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności absolwentów Programu Fulbrighta;
 5. Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 6. Zgodność wniosku i profilu kandydata z priorytetami Komisji Fulbrighta określonymi na dany rok akademicki. Priorytety Komisji na nadchodzący rok akademicki znajdują się w sekcji “Nasze priorytety – kogo szukamy”.

Komisja Selekcyjna – komisja powoływana przez Dyrektora celem przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zaproszonymi do tego etapu oceny i rekomendowania Radzie listy osób nominowanych do stypendium. W skład Komisji Selekcyjnej mogą wchodzić przedstawiciele Rady, Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zespół Komisji Fulbrighta, przedstawiciele społeczności stypendystów i absolwentów Programu Fulbrighta oraz inni eksperci i ekspertki.

Do 24 kwietnia 2020

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru.

Do 8 maja 2020

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Do połowy czerwca 2020

 • Ocena merytoryczna wniosków przez 3 ekspertów dziedzinowych.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Koniec czerwca – lipiec 2020

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią z ocen 3 ekspertów dziedzinowych.

Koniec lipca – sierpień 2020

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.

Sierpień 2020 – styczeń 2021

 • Formalności związane z wyborem uczelni i aplikowaniem na studia w USA.
 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.

Luty – maj 2021

 • Oczekiwanie na decyzje uniwersytetów, negocjowanie ofert.

Kwiecień/maj 2021

 • Spotkanie informacyjne przed wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie.

Sierpień – wrzesień 2021

 • Wylot do USA i rozpoczęcie studiów.

Styczeń 2022

 • Informacje dotyczące wnioskowania o dofinansowanie drugiego roku studiów są przesyłane do stypendystów przez Koordynatora Programu.
 • Złożenie wniosku o odnowienie stypendium na drugi rok.

Wrzesień 2022

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie lub rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego w USA.

RELACJE ABSOLWENTÓW

Po więcej relacji zapraszamy na stronę fulbright.edu.pl/testimoniale.

FAQ

Akceptujemy dyplom ukończenia studiów I i/lub II stopnia z dowolnej akredytowanej uczelni, niekoniecznie polskiej. Dyplom musi umożliwić podjęcie studiów na poziomie graduate w USA.

Podczas studiów doktoranckich w USA studenci pracują w grupach badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy. Pierwsze dwa lata pozwalają na wykazanie się i zdobycie dobrych ocen, po tym czasie prowadzący, aby nadal gościć w swoim zespole studenta, powinien zapewnić mu finansowanie z budżetu projektu (Research assistantship – praca badawcza lub Teaching assistantship – prowadzenie zajęć ze studentami, wspomaganie prowadzącego).

Wniosek o przedłużenie stypendium należy złożyć na początku roku kalendarzowego. Informacje dotyczące warunków, wymaganych dokumentów oraz terminu zamknięcia konkursu są przesyłane przez Koordynatora Programu.

Nie. Stypendium Fulbrighta może zostać przyznane tylko na rozpoczynające się studia. Finansowanie drugiego roku jest dostępne wyłącznie dla osób, które realizują pierwszy rok studiów w ramach stypendium Graduate Student Award.

Nie, na to stypendium nie ma limitu wieku ani ograniczeń dotyczących terminu ukończenia studiów I i/lub II stopnia.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami wypełniania wniosku. Na stronie 26 znajdują się informacje dotyczące listów rekomendacyjnych.

Szczegółowe regulacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z pacjentem znajdują się tutaj.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d, stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne, przekażemy informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

KOORDYNATORKA

Patrycja Gołąb
Patrycja Donaburska
Starsza Specjalistka ds. Programów

[email protected]
882-013-012

Loading...