Fulbright STEM Impact Award 2021-22

Fulbright STEM Impact Award to program dla aktywnych badaczek i badaczy reprezentujących obszary STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.

Stypendia przyznawane są w obszarach STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych wedle klasyfikacji wprowadzonej z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Priorytetowo traktowane są następujące dyscypliny: astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne oraz nauki fizyczne.

Cel programu jest dwojaki. Podczas pobytu w instytucji goszczącej:

 • Stypendysta dzieli się własną wiedzą w danym obszarze STEM (np. prowadzi wykłady/seminaria/warsztaty, przygotowuje programy nauczania/materiały szkoleniowe) i/lub prowadzi własne badania naukowe z zakresu STEM (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej)

oraz

 • Stypendysta poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych.

Instytucją goszczącą może być akredytowana uczelnia, instytut badawczy non-profit lub inna zatwierdzona niekomercyjna instytucja w USA. Stypendium może być realizowane w jednej instytucji goszczącej.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22 trwał do 28 maja 2021 r. Otwarcie kolejnego naboru planujemy na luty 2022.

DŁUGOŚĆ STYPENDIUM

Stypendia oferowane są na okres od 2 do 6 tygodni. Preferowane są projekty trwające dłużej niż 2 tygodnie.

Kandydaci do stypendium mogą ubiegać się o nagrodę typu flex (projekt podzielony na etapy realizowane w różnych terminach) pod warunkiem, że całkowity czas realizacji stypendium nie przekroczy 6 tygodni oraz przedstawione zostanie silne uzasadnienie wraz z planem pracy na kolejne wizyty. W ramach nagrody typu flex Komisja pokrywa koszty 1 podróży do i z USA.

NASZE PRIORYTETY - KOGO SZUKAMY?

 • Szukamy badaczy reprezentujących wszelkie dyscypliny nauki objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy do aplikowania kobiety specjalizujące się w dziedzinach ścisłych.
 • Zwracamy uwagę na to, by wybierając najlepsze wnioski pod względem akademickim, nie tracić z pola widzenia różnorodności reprezentowanej przez kandydatów – naszymi stypendystami zostają osoby z różnych regionów i miast Polski, mniejszości czy środowisk defaworyzowanych.
 • Szukamy osób, które potrafią umotywować, dlaczego ich projekt powinien zostać zrealizowany w USA i w jaki sposób przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce.
 • Mile widziane są projekty, w które wpisany jest transfer technologii i wiedzy.
 • Szukamy osób ciekawych świata i otwartych na nowe doświadczenia naukowe i pozaakademickie, gotowych reprezentować polską naukę i kulturę w USA.
 • Ważne są dla nas realne zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi i umiejętności językowe, pozwalające na pełne skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami.
 • Prawdziwy Fulbrighter i Fulbrighterka to nie tylko aktywny naukowiec czy aktywna absolwentka. Stypendystów i stypendystki Fulbrighta charakteryzuje otwartość, kreatywność oraz potencjał do inicjowania zmian społecznych i prowadzenia ponadpolitycznego, międzykulturowego dialogu.

Udział w programie obejmuje

Stypendium w pierwszej kolejności przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej stypendysty. Szacunkowe koszty życia w poszczególnych regionach USA są opracowywane we współpracy z Institute of International Education (IIE).

Stypendium nie pokrywa dodatkowych opłat wymaganych przez instytucję goszczącą, takich jak opłata afiliacyjna czy uczelniane ubezpieczenie medyczne. Zachęcamy kandydatów do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania lub wyboru innej instytucji goszczącej, niewymagającej dodatkowych opłat.

Stypendium obejmuje również ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA w wysokości 1500 USD.

Na stypendium Fulbright STEM Impact Award można wyjechać wyłącznie na wizie J-1 Short-Term Scholar, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wydania wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z członkami rodziny, mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2 Short-Term Scholar. Zgodnie z regulacjami wizowymi, członkowie rodziny, którzy mogą otrzymać wizy J-2 to współmałżonek/współmałżonka lub niepozostające w związku małżeńskim dziecko do ukończenia 21 roku życia.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia koordynatorce Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały okres stypendium stypendysta jest objęty podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny.

Nowość! Zarówno stypendysta, jak i towarzyszący mu członkowie rodziny są objęci dodatkowym ubezpieczeniem w ramach polisy Allianz Open Business Travel. Ubezpieczenie to spełnia wymogi wizy J.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu.

Stypendysta ma możliwość wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbywa się zazwyczaj wiosną, dotyczącym m.in. dokumentacji grantowej, procedur oraz codziennego życia w kulturze Stanów Zjednoczonych. Dzięki zaproszonym absolwentom programu stypendyści mogą otrzymać porady z pierwszej ręki oraz nawiązać przydatne kontakty.

Stypendysta otrzymuje zaproszenie do międzynarodowej platformy Fulbrighter, której członkami są absolwenci oraz stypendyści programu Fulbrighta, a celem wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie jej członków.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: ​facebook.com/fulbright.

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu ze stypendium do Polski.

Absolwenci i Absolwentki Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom i Fulbrighterkom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci i Absolwentki Programu mogą angażować się w jego współtworzenie na wielu etapach:

 • Wsparcie Komisji w rekrutacji na stypendia i promocji Programu – Absolwenci i Absolwentki Programu zachęcają swoich studentów i współpracowników do ubiegania się o stypendia, dzięki czemu zwiększa się ilość i różnorodność wniosków o udział w Programie oraz stale poprawia się ich jakość.
 • Udział w procesie wyboru kandydatów na stypendium w kolejnych latach – zapraszamy osoby, które wróciły ze stypendium do eksperckich recenzji wniosków oraz udziału w pracach Komisji Selekcyjnej.
 • Aktywność w charakterze Ambasadora lub Ambasadorki Programu Fulbrighta – taka osoba jest twarzą Programu w swoim mieście/regionie i ma możliwość organizowania lokalnych inicjatyw.
 • Wsparcie podczas spotkań informacyjnych dla kolejnych roczników stypendystów – to okazja do dzielenia się swoim doświadczeniem.
 • Udział w programach mentoringowych w charakterze mentora/mentorki czy prowadzących sesje szkoleniowe dla młodszych kolegów i koleżanek.
 • Możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez Komisję spotkaniach integracyjnych i merytorycznych – wydarzenia te są skierowane do stale rosnącego grona absolwentów i są okazją do poszerzenia kontaktów zawodowych i osobistych.

To wszystko sprawia, że o stypendium warto myśleć w perspektywie dłuższej niż tylko kilkutygodniowy pobyt w USA.

Przejdź do zakładki Absolwenci i Absolwentki, aby dowiedzieć się więcej o społeczności absolwentów Fulbrighta oraz o działających w Polsce stowarzyszeniach absolwentów.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, możliwość realizacji stypendium będzie uzależniona od wielu czynników, w tym między innymi od trybu działania instytucji goszczącej, dostępności zasobów niezbędnych do realizacji projektu, możliwości uzyskania wizy i podróży stypendysty do USA, ograniczeń przy przekraczaniu granicy oraz zmieniających się zaleceń dotyczących podróży lub zdrowia.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O udział w programie Fulbright STEM Impact Award mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz nadzorowania pracy innych naukowców (np. doktorantów, osób ze stopniem doktora itp.) i obecnie pełnią takie obowiązki.
 • Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (na poziomie min. B2).
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1 Short-Term Scholar.
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać formularz zgłoszeniowy
Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z Koordynatorką Programu.
Zapoznaj się z Regulaminem stypendiów przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta obywatelom polskim.
Zapoznaj się z instrukcjami, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Zapoznaj się z polityką prywatności przetwarzania danych osobowych.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne
Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym
Złożenie wniosku o stypendium odbywa się w całości drogą elektroniczną. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się naszymi instrukcjami.

WAŻNE: Ze względów technicznych, uzupełniając formularz zgłoszeniowy, należy wybrać opcję Seminar zarówno w przypadku projektu badawczego, badawczo-dydaktycznego, jak i dydaktycznego. Wówczas pojawi się możliwość wybrania odpowiedniej długości grantu. W sekcji Brief Summary of Project Proposal należy m.in. wyraźnie wskazać, czy projekt będzie wyłącznie badawczy, badawczo-dydaktyczny czy dydaktyczny.

Wyjaśnij wszelkie wątpliwości z Koordynatorką Programu
Zadaj pytanie podczas dedykowanej sesji Q&A, która odbędzie się 20 kwietnia o godz. 16:00 lub napisz/zadzwoń do Koordynatorki.

Wyślij wniosek w systemie elektronicznym
Zanim wyślesz wniosek upewnij się, że jest kompletny i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można go modyfikować. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy nie przesyłać wersji papierowej wniosku do biura Komisji.

Wyślij formularz uzupełniający
Oprócz wniosku złożonego w systemie elektronicznym należy wypełnić i wysłać formularz uzupełniający.

Wniosek składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz następujących dokumentów. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w języku angielskim i załączone do formularza jako pliki PDF.

Project statement

Opis projektu powinien obejmować listę działań odzwierciedlających dwuwymiarowy cel programu, w ramach których stypendysta w instytucji goszczącej:

 • dzieli się własną wiedzą w danym obszarze STEM (np. prowadzi wykłady/seminaria/warsztaty, przygotowuje programy nauczania/materiały szkoleniowe) i/lub prowadzi własne badania naukowe z zakresu STEM (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej)

oraz

 • poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych.

Opis projektu powinien zawierać m.in. rzetelną bibliografię w dowolnym stylu cytowań.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce. Pełna lista podmiotów, w których kandydat może być zatrudniony (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) znajduje się w Regulaminie. Zaświadczenie może być przygotowane w języku polskim.

Zaproszenie z instytucji goszczącej

Aktualny list zapraszający z instytucji goszczącej w USA, wystawiony na potrzeby konkursu przez osobę decyzyjną z danej jednostki. Treść listu musi uwzględniać informacje z listy kontrolnej tzw. STEM Impact Award Letter of Invitation Checklist.

Curriculum Vitae

Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) wraz z listą osiągnięć, w tym nagród, publikacji oraz zgłoszeń patentowych i patentów.

Listy rekomendacyjne

Dwa listy rekomendacyjne przygotowane przez osoby wskazane przez kandydata. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe dwóch osób zaprasza je do wystawienia listów rekomendacyjnych. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem wniosku. Kandydat nie ma wglądu w treść listów rekomendacyjnych.

Formularz dotyczący kontaktu z pacjentem (Project Compliance with the Exchange Visitor Program Policies for Medical and Clinical Fields)

Z uwagi na to, iż działania badawcze nie mogą obejmować bezpośredniego kontaktu z pacjentem (człowiekiem lub zwierzęciem, żywym bądź martwym), ani przepisywania bądź administrowania leków, kandydaci reprezentujący nauki medyczne i pokrewne są zobowiązani do złożenia Formularza dotyczącego kontaktu z pacjentem. Prosimy o wgranie wypełnionego formularza do systemu w zakładce Additional information w miejscu Supplemental materials.

Formularz uzupełniający do wniosku (Supplemental Information Form)

Wypełnij Formularz uzupełniający do wniosku. Formularz powinien zostać złożony za pośrednictwem Google Form w terminie rekrutacji do programu.

Aby poprawnie wypełnić wniosek prosimy o kierowanie się instrukcjami dostępnymi w zakładce „Instrukcje jak złożyć wniosek”.

 • Oceny formalnej dokonują pracownicy Komisji Fulbrighta. Pracownicy Komisji nie dokonują oceny kompletności/poprawności wniosku (na prośbę kandydata), przed jego złożeniem w systemie.
 • Ocena formalna obejmuje weryfikację wniosku pod kątem spełniania kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
 • Tylko wniosek złożony w terminie, kompletny i spełniający wszystkie wymagania formalne zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające tych kryteriów zostaną odrzucone.
 • Wniosek, w którym stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostanie odrzucony bez możliwości odwołania.
 • Komisja zastrzega, że również rozpoznanie uchybień formalnych lub plagiatu na późniejszym etapie procedury konkursowej skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w razie rozpoznania tych okoliczności po zatwierdzeniu nominacji przez Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB), rekomendacją do FFSB o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium.

Przygotowując wniosek, warto mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. Każdy wniosek zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej jest oceniany przez trzech ekspertów dziedzinowych. Przed przystąpieniem do oceny, każdy recenzent składa oświadczenie potwierdzające brak konfliktu interesów w związku z wykonywaną recenzją wniosku. Wszystkie wnioski oceniane są według takiej samej skali ocen oraz jednakowych kryteriów przyjętych dla programu STEM Impact Award. Stosowana jest skala czterostopniowa, w której najwyższa nota oznacza, że dane kryterium zostało w pełni spełnione, a najniższa, że nie zostało spełnione lub zostało spełnione w stopniu niezadowalającym. Zgodnie z Regulaminem, kryteria oceny merytorycznej są następujące:

Spójność założeń projektu i ich zgodność z dwojakim celem programu STEM Impact Award
Upewnij się, że w sposób przejrzysty i wiarygodny prezentujesz we wniosku (najlepiej w dokumencie “Project Statement”) swoją ścieżkę kariery oraz wskazujesz, w jaki sposób planowany projekt w USA przybliży Cię do realizacji celów akademickich i zawodowych. Działania w ramach planowanego projektu powinny odzwierciedlać dwojaki cel programu STEM Impact Award.

Wykonalność założeń projektu w proponowanych ramach czasowych
Uzasadnij, dlaczego cele Twojego projektu są możliwe do zrealizowania w zaproponowanym przez Ciebie czasie. Opisz w sposób zrozumiały i przejrzysty harmonogram proponowanego projektu, jak również ocenę ryzyka związaną z długością wyjazdu.

Dobór zaproponowanych metod badawczych/dydaktycznych
Wyjaśnij, jakie metody badawcze/formy nauczania zamierzasz zastosować realizując projekt. Upewnij się, że są one adekwatne i optymalne dla celów podejmowanego projektu i uzasadnij odpowiednio swój wybór.

Wkład proponowanego projektu w rozwój danej dziedziny naukowej
Zastanów się nad wartością proponowanego projektu w kontekście rozwoju danej dziedziny naukowej. Czy proponowany temat był już przedmiotem badań? Jaki będzie wkład projektu w zrozumienie tematu? Co nowego wniesie on do rozwoju dziedziny naukowej, którą reprezentujesz?

Konieczność realizacji projektu w wybranej instytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Nie każdy projekt trzeba koniecznie realizować w USA, aby – w drodze do założonych celów naukowych czy zawodowych – osiągnąć najlepsze rezultaty. Uzasadnij (najlepiej w dokumencie “Project Statement”), dlaczego w Twoim przypadku realizacja projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego w Stanach Zjednoczonych jest ważna, czy wręcz niezbędna dla osiągnięcia założeń projektu oraz dla Twojego rozwoju naukowego i/lub zawodowego. Przedstaw merytoryczne argumenty stojące za wyborem instytucji goszczącej, np. dostępność odpowiedniego zaplecza badawczego czy ekspertów z danej dziedziny.

Plany upowszechniania rezultatów projektu
Opisz (najlepiej w dokumencie “Project Statement”), jakie działania informacyjne i promocyjne planujesz podjąć podczas oraz po stypendium w celu wyeksponowania działań realizowanych w ramach projektu oraz upowszechnienia jego wyników i sukcesów. Upewnij się, że opisane plany są adekwatne dla projektu, konkretne oraz realistyczne.

Kompetencje badawcze/dydaktyczne kandydata w zakresie dziedziny, której dotyczy projekt, w tym wyniki dotychczasowych badań naukowych (np. publikacje, prezentacje podczas konferencji) oraz odpowiednie szkolenia
Pamiętaj, że proponowany przez Ciebie projekt powinien być dopasowany do Twoich kompetencji i umiejętności. Upewnij się, że życiorys załączony do wniosku zawiera informacje o istotnych kwalifikacjach i doświadczeniu badawczym/dydaktycznym w danej dziedzinie oraz szkoleniach, które pozwolą na skuteczną realizację proponowanego projektu.

Wybitne osiągnięcia i wyróżnienia w dorobku akademickim i zawodowym kandydata (np. nagrody, granty badawcze, stypendia, patenty oraz inne istotne sukcesy)
Upewnij się, że w życiorysie załączonym do wniosku są wymienione istotne osiągnięcia akademickie i zawodowe, np. nagrody, granty badawcze, stypendia, patenty oraz inne sukcesy wykraczające poza akademicki standard. Każdy taki sukces może świadczyć na Twoją korzyść, podkreślając Twoje talenty, zaangażowanie i potencjał.

Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych
Upewnij się, że wybierasz osoby, których pozycja akademicka jest adekwatna do tego, by wystawić Ci opinię. Powinny to być osoby, które rzeczywiście Cię znają i będą mogły odnieść się do Twoich indywidualnych osiągnięć. To wydaje się oczywiste, jednak na wszelki wypadek dodamy, iż wykluczone jest zapraszanie do wystawienia rekomendacji osób, z którymi łączą Cię relacje rodzinne, uczuciowe lub przyjaźń.

Jeśli etap oceny merytorycznej zakończy się dla Ciebie pozytywnie i otrzymasz zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, polecamy zapoznanie się z kryteriami, które bierze pod uwagę Komisja Selekcyjna przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną:

 • Potrzeba realizacji projektu w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • Plany kandydata na poszerzenie wiedzy w zakresie struktury organizacyjnej i systemów finansowania w amerykańskich instytucjach naukowych, komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • Spodziewany wpływ stypendium na karierę kandydata oraz korzyści dla instytucji macierzystej;
 • Plany na trwałą współpracę z instytucją goszczącą w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 • Umiejętność i gotowość kandydata do popularyzowania idei i misji Programu Fulbrighta podczas i po zakończeniu stypendium;
 • Potencjał i chęć kandydata do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności absolwentów Programu Fulbrighta;
 • Stopień znajomości języka angielskiego w mowie;
 • Zgodność wniosku i profilu kandydata z priorytetami Komisji Fulbrighta określonymi na dany rok akademicki.

Więcej informacji nt. procesu rekrutacji w polskich konkursach o stypendia Fulbrighta znajduje się w Regulaminie.

Do 28 maja 2021

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

Do 11 czerwca 2021

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Do końca sierpnia 2021

 • Ocena merytoryczna wniosków.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Wrzesień 2021

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią w wyniku oceny merytorycznej.

Wrzesień – grudzień 2021

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.
 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.

Styczeń – luty 2022

 • Formalności związane z przygotowaniem do pobytu w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Połowa lutego 2022 lub później

 • Rozpoczęcie stypendium. Stypendium może rozpocząć się najwcześniej w połowie lutego 2022 r., a zakończyć najpóźniej 30 września 2022 r.

Kwiecień/maj 2022

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów Fulbrighta przed ich wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się online lub stacjonarnie w Warszawie (w zależności od sytuacji epidemicznej). Zapraszani na nie są stypendyści, których grant będzie realizowany po terminie spotkania informacyjnego.

Wrzesień 2022

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie.

FAQ

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Szczegółowe regulacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z pacjentem, znajdują się tutaj.

Tak, mogą. Należy jednak pamiętać, że preferowani są kandydaci, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej. Oznacza to, że jeśli kandydat był wcześniej stypendystą w kategorii Foreign Student Program (obecne programy Graduate Student Award, Junior Award oraz ich odpowiedniki sprzed kilku lat, a także inne programy dla studentów i osób prowadzących badania przed uzyskaniem stopnia doktora oferowane w ramach systemu nagród Fulbrighta), to nie ma przeszkód, aby wnioskował on o stypendium w kategorii Visiting Scholar Program (Senior Award, Slavic Award, STEM Impact Award, Scholar-in-Residence). W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium w tej samej kategorii stypendialnej, wniosek powinien zawierać solidne uzasadnienie dla ponownego przyznania nagrody Fulbrighta.

W przypadku ponownego ubiegania się o stypendium, należy także pamiętać o ograniczeniach wynikających z wymogów wizy J-1.

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i badawczy kandydata oraz mogą praktycznie ocenić szanse kandydata na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Artykuł 21.1. punkt 39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta są wolne od podatku dochodowego.

Ze stypendium Fulbrighta i szczególnego wsparcia Komisji korzystają też osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś osobą z ograniczonymi możliwościami otrzymasz od nas stosowne porady organizacyjne. Przekażemy też informacje o szczególnych potrzebach do instytucji goszczącej. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego.

KOORDYNATORKA

Justyna Kozyra-Bober foto
Justyna Kozyra-Bober
Manager Programów Fulbrighta i Centrum EducationUSA

[email protected]
882-013-015

Loading...