Fulbright STEM Impact Award 2019

Fulbright STEM Impact Award to nowy program stypendialny Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Program przeznaczony jest dla badaczy reprezentujących tzw. dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Oferta kierowana jest do osób, które kierują projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Przyjmujemy zgłoszenia z dziedzin STEM za wyjątkiem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

W czasie trwającego 14-42 dni pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA, stypendysta realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny. Cel programu jest dwojaki:

 • Stypendysta dzieli się własną wiedzą w określonej dziedzinie poprzez prowadzenie wykładów/seminariów/warsztatów i/lub przygotowanie programów nauczania, materiałów szkoleniowych itp., i/lub prowadzi własne badania naukowe (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej);
 • Stypendysta poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych.

Kandydaci do stypendium mogą ubiegać się o nagrodę typu flex (kilka wizyt w uczelni goszczącej) pod warunkiem, że czas realizacji stypendium nie przekroczy 6 tygodni oraz przedstawione zostanie silne uzasadnienie wraz z planem pracy na kolejne wizyty.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019/20 trwał do 28 czerwca 2019, 23:59.

KOGO SZUKAMY?

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • Posiadają dorobek badawczy w jednej z dziedzin STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). W szczególności zachęcamy do aplikowania kandydatów z następujących dyscyplin: astronomia, nauki chemiczne, nauki fizyczne, informatyka, matematyka oraz nauki biologiczne;
 • Kierują projektami badawczymi oraz nadzorują prace doktorantów, naukowców ze stopniem doktora itp.;
 • Dzięki swoim projektom, przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA;
 • Potrafią umotywować, dlaczego ich projekt badawczy powinien zostać zrealizowany w USA;
 • Posiadają umiejętności językowe, które pozwolą na pełne, jakościowe skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami;
 • Są gotowi promować polską kulturę, badania naukowe oraz szkolnictwo wyższe podczas pobytu w USA, oraz budować trwałą współpracę między instytucją macierzystą i goszczącą;
 • Charakteryzują się ponadprzeciętną otwartością, kreatywnością i potencjałem, by popularyzować misję Programu Fulbrighta i stać się inicjatorem społecznych zmian.

Udział w programie obejmuje

Stypendium w pierwszej kolejności przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość stypendium zależy od lokalizacji afiliacji stypendysty. Szacunkowe koszty życia w poszczególnych regionach USA są opracowywane we współpracy z IIE. Obowiązujące stawki dostępne są tutaj.

Stypendium nie pokrywa dodatkowych opłat wymaganych przez instytucję goszczącą, takich jak opłata afiliacyjna czy uczelniane ubezpieczenie medyczne. Zachęcamy kandydatów do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania lub wyboru innej afiliacji, niewymagającej dodatkowych opłat.

Stypendium zapewnia zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do i z USA w wysokości $1500. W ramach nagrody typu flex Komisja pokrywa koszty jednej podróży do i z USA.

Na stypendium Fulbright STEM Impact Award można wyjechać wyłącznie na wizie  J-1 Short-Term Scholar, która jest sponsorowana przez Departament Stanu USA i podlega przepisowi 2-year home-country physical presence requirement. Stypendysta nie ponosi kosztów wyrobienia wizy.

Jeżeli stypendysta zdecyduje się na wyjazd z rodziną (mąż/żona, dzieci), mogą oni otrzymać bezpłatne wizy J-2.

Decydując się na wyjazd z rodziną i wyrobienie wiz J-2 stypendysta ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pobytem towarzyszących mu członków rodziny w USA (w kwocie stanowiącej równowartość około 50% kwoty miesięcznego stypendium dla pierwszego, 25% dla każdego kolejnego członka rodziny) oraz kosztów ich ubezpieczenia medycznego zgodnego z wymogami wizy J. Przed złożeniem dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy, stypendysta ma obowiązek przedstawienia Koordynatorowi Programu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej kwoty.

Przez cały czas stypendium stypendysta jest objęty podstawowym ubezpieczeniem medycznym, zgodnym z wymogami wizy J-1, Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Ubezpieczenie ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodziny, którym należy we własnym zakresie zapewnić ubezpieczenie medyczne.

Komisja Fulbrighta dokłada wszelkich starań, aby stypendysta został jak najlepiej przygotowany do wyjazdu, zarówno pod kątem znajomości procedur formalnych, jak i kwestii dotyczących realiów życia oraz prowadzenia badań/zajęć w USA. Komisja pomaga również w nawiązaniu kontaktów z absolwentami, którzy są nieocenionym źródłem informacji z pierwszej ręki.

Przez cały czas pobytu w USA stypendysta jest pod opieką wykwalifikowanych koordynatorów z IIE oraz uczelni goszczącej.

Przynależność do społeczności stypendystów Fulbrighta wiąże się z możliwością uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych i towarzyskich. Przykładowe aktywności, w których biorą udział stypendyści Fulbrighta można znaleźć na stronie: blog.fulbrightonline.org.​

Po zakończeniu stypendium Komisja zaprasza wszystkich stypendystów na uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stypendium. Absolwenci mają wiele możliwości, aby zaangażować się w działania Komisji i aktywnie promować ideę Programu Fulbrighta – budowę pokojowych relacji i dialogu między USA i Polską.

Przygoda z Programem Fulbrighta nie kończy się w momencie powrotu do Polski ze stypendium.

Absolwenci Programu tworzą rozbudowaną społeczność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele stowarzyszeń, krajowych i globalnych, służących Fulbrighterom do podtrzymywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy.

Absolwenci Programu są cenionymi ekspertami, zapraszanymi na gościnne wykłady czy do wypowiedzi w mediach. Są aktywnie zaangażowani w prace Komisji, rekrutacje na stypendia i promocję Programu. Zachęcają swoich studentów i współpracowników do udziału w Programie, dzięki czemu stale zwiększa się ilość, jakość i różnorodność wniosków o stypendia Fulbrighta.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

O stypendium Fulbright STEM Impact Award mogą ubiegać się badacze reprezentujący dziedziny STEM, którzy:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty);
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora;
 • Posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz nadzorowania pracy doktorantów, naukowców ze stopniem doktora itp., i obecnie pełnią takie obowiązki;
 • Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, działającego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
 • Spełniają wymogi formalne wizy  J-1 Short-Term Scholar;
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Zanim zaczniesz wypełniać aplikację
Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie. Jeśli coś jest niejasne, skontaktuj się z koordynatorem.

Zapoznaj się z Regulaminem stypendium STEM Impact Award
Zapoznaj się z instrukcjami, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne
Lista wymaganych dokumentów znajduje się w sekcji „Wymagane dokumenty”.

Załóż konto w systemie elektronicznym
Aplikacja na stypendium odbywa się w całości elektronicznie (prosimy nie przesyłać papierowej wersji aplikacji do biura Komisji). Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się naszymi instrukcjami.

Link do formularza zgłoszeniowego:  apply.iie.org/fvsp2020.

WAŻNE:

W sekcji Preliminary Questions należy zaznaczyć rok 2020-21. Następnie w sekcji Country Information, należy wybrać Select/Change Award–>Fulbright STEM Impact Award 2019-20.

Ze względów technicznych, w sekcji Project Proposal należy zaznaczyć opcję Seminar. Wówczas pojawi się możliwość wybrania odpowiedniej długości grantu. W opisie projektu należy jasno wskazać, czy projekt będzie wyłącznie badawczy, czy dydaktyczno-badawczy.

Wyślij aplikację w systemie elektronicznym
Zanim wyślesz aplikację upewnij się, że jest kompletna i zawiera wszystkie potrzebne załączniki (np. listy rekomendacyjne), ponieważ po wysłaniu nie będzie można jej modyfikować. Aplikacje przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dokumenty
Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać poniższe dokumenty jako pliki PDF. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. angielskim.

Project Statement
Opis projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego z listą działań, które będą realizowane podczas grantu i uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA oraz rzetelną bibliografią w formacie MLA (Modern Language Association).

Dodatkowo, opis projektu powinien zawierać informacje na temat spodziewanego wpływu stypendium na karierę kandydata, jego instytucję macierzystą oraz reprezentowany obszar naukowy, zamierzenia związane z upowszechnianiem rezultatów projektu oraz plany na trwałą współpracę z instytucją goszczącą.

WAŻNE: Ze względów technicznych bibliografię należy scalić z Project Statement w jeden dokument PDF.

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w jednej z następujących instytucji działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutach naukowych, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotach prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Zaświadczenie może być w j. polskim.

Zaproszenie z instytucji goszczącej
Aktualny list zapraszający z instytucji goszczącej w USA, wystawiony przez kierownika danej jednostki na potrzeby konkursu. Treść listu musi uwzględniać informacje z listy kontrolnej tzw. STEM Impact Award Letter of Invitation Checklist.

Życiorys
Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.), uwzględniający istotne doświadczenie zawodowe oraz dorobek naukowy i badawczy, w tym nagrody, publikacje (również te będące w recenzji lub w druku), staże, konferencje, patenty (także zgłoszenia patentowe) oraz inne znaczące osiągnięcia kandydata.

Listy rekomendacyjne
Dwa listy rekomendacyjne przygotowane przez osoby wskazane przez kandydata. Kandydat zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe dwóch osób zaprasza je do przygotowania rekomendacji. Na podane adresy wysyłane są dane do logowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania rekomendacji. Należy upewnić się, że wszystkie rekomendacje zostały poprawnie wystawione przed wysłaniem zgłoszenia. Kandydat nie ma wglądu w treść rekomendacji.

WAŻNE: Wymagane są dwa listy rekomendacyjne. W przypadku pojawienia się komunikatu systemowego o konieczności wskazania brakującej trzeciej osoby rekomendującej, w trzecim polu należy umieścić własny dodatkowy adres email. Jest to tymczasowe obejście problemów technicznych w elektronicznym systemie składania wniosków.

28 czerwca 2019
Termin na składanie wniosków w roku akademickim 2019-20. Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59.

1-5 lipca 2019
Ocena formalna zgłoszeń. Wszystkie kompletne zgłoszenia zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrzone.

8 lipca – 30 sierpnia 2019
Ocena merytoryczna zgłoszeń dokonywana przez 3 niezależnych recenzentów. Po zakończeniu oceny merytorycznej wszyscy kandydaci, którzy złożyli wniosek, otrzymają informację e-mailową z wynikami pierwszego etapu.

Wrzesień 2019
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy otrzymali najwyższą średnią z ocen 3 niezależnych recenzentów. Rozmowy przeprowadza Komisja Selekcyjna, która składa się z przedstawicieli Rady Komisji, Ambasady USA, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwentów programu i innych zaproszonych osób. Rozmowa dotyczy głównie planów kandydata, potencjału jego projektu, a także gotowości do zaangażowania się w realizację misji Programu Fulbrighta w trakcie i po zakończeniu stypendium. Rozmowy odbywają się w biurze Komisji w Warszawie (dojazd na rozmowy na koszt kandydata). Rozmowę można odbyć za pośrednictwem komunikatora internetowego, np. Skype.

Lista osób nominowanych do stypendium jest zatwierdzana najpierw przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, a następnie przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.​​ Od decyzji Rady nie przysługuje odwołanie. Po zakończeniu procesu kandydaci otrzymają informację drogą e-mailową.

Październik 2019
Formalności związane z przygotowaniem do pobytu w wybranych przez stypendystów instytucjach w USA.

Listopad, grudzień 2019 
Wyjazd na stypendium. 

Wrzesień 2020
Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów Programu Fulbrighta w Warszawie.

FAQ

Tak, można posiadać podwójne obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest obywatelstwo polsko-amerykańskie, które uniemożliwia otrzymanie wizy J-1.

Komisja nie ma preferencji odnośnie czasu trwania poszczególnych stypendiów. Na ocenę projektu wpływa dopasowanie metod badawczych zawartych w proponowanym projekcie do długości grantu.

Wyjazd na stypendium powinen nastąpić w listopadzie lub grudniu 2019 r.

Działania naukowe, podczas których dochodzi do fizycznego kontaktu z pacjentem (człowiekiem) lub badania ludzkich tkanek w laboratorium.

Listy rekomendacyjne powinny być napisane przez osoby, które znają dorobek naukowy i badawczy kandydata oraz mogą praktycznie ocenić szanse kandydata na realizację celów w zaplanowanym projekcie. Rekomendujący mogą pracować w Polsce lub zagranicą.

Nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatów do tego programu, natomiast ważne jest, aby spełniali oni wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów.

KOORDYNATOR

Justyna Kozyra-Bober foto
Justyna Kozyra-Bober
Manager Programów Fulbrighta i Centrum EducationUSA

[email protected]
882-013-015

Loading...