Fulbright Specialist Program 2017

Home / Fulbright Specialist Program 2017

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, jak również placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce do udziału w konkursie na goszczenie wysoko wykwalifikowanych amerykańskich Specjalistów.

Nabór wniosków jest zamknięty. Kolejny nabór wniosków zostanie uruchomiony 5 marca i będzie trwał do 4 kwietnia 2018 r.

Cel i warunki stypendium

Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia wybitnych amerykańskich specjalistów do prowadzenia i uczestniczenia w:

m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczne, nauki medyczne, nauki polityczne, nauki prawne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki techniczne.

Zasady konkursu, kryteria formalne oraz wymagania mogą zostać zmienione przez instytucję World Learning (WL) Departamentu Stanu USA, która zarządza tym programem. Komisja Fulbrighta jest zobowiązana zaakceptować i wprowadzić te zmiany.

Czas pobytu specjalisty w Polsce

Od 14 do 42 dni kalendarzowych.

Wymogi

Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży krajowych stypendysty.

Jak aplikować?

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) we wskazanym terminie na adres e-mail Koordynatora Programu z ramienia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze instytucji zapraszającej) wniosku zgłoszeniowego na adres Koordynatora Programu z ramienia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do 13 listopada 2017 r.

Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem WL, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez WL).

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Kalendarz rekrutacji

Etap I

World Learning (WL) dokonuje formalnej oceny zgłoszeń kandydatów z USA ubiegających się o wpisanie do systemu Roster. WL następnie powołuje komisję, która dokonuje oceny merytorycznej oraz wybiera najlepszych kandydatów. WL wpisuje wybranych kandydatów do systemu Roster.

Etap II

Pracownicy Komisji Fulbrighta dokonują formalnej i merytorycznej oceny wniosków zgłoszeniowych otrzymanych z instytucji goszczących w Polsce. Lista rekomendowanych wniosków z instytucji goszczących jest przedstawiana do oceny Radzie oraz WL.

Etap III

Może przebiegać na 2 sposoby:

  1. Instytucja goszcząca może wskazać kandydata do stypendium imiennie we wniosku zgłoszeniowym. Kandydat, który nie znajduje się w systemie Roster, musi złożyć aplikację do systemu za pośrednictwem WL; lub
  2. Instytucja goszcząca nie wskazuje kandydata imiennie we wniosku. WL rekomenduje instytucji goszczącej odpowiedniego kandydata z systemu Roster.

Masz pytania?

Koordynator programu odpowie na Państwa pytania dotyczące procesu aplikacji podczas dyżurów telefonicznych: poniedziałek 10:30-13:30, środa 12:00-15:00, piątek 9:30-12:30. W innych terminach zapraszamy do konsultacji drogą mailową.

Koordynator

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Pobyt amerykańskiego specjalisty nie może być krótszy niż 14 dni. Pierwszy dzień stypendium liczony jest od daty wylotu z USA, zaś ostatni dzień do daty przylotu do USA.

Wnioski zgłoszeniowe rozpatrywane są przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz World Learning przez 6-10 tygodni od daty zakończenia konkursu.

Nie ma jednej stawki przyjętej do tego typu wsparcia finansowego, ponieważ koszty różnią się w zależności od miejsca pobytu. Ważne jest to, aby proponowane stawki były realnymi kosztami, jakie specjalista może ponieść przebywając na stypendium w Polsce.

Jeśli instytucja goszcząca planuje zaprosić kilkoro specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe, należy złożyć oddzielne wnioski zgłoszeniowe dot. każdego z kandydatów.

Wniosek zgłoszeniowy może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.

Po zrealizowania przez amerykańskiego specjalistę stypendium, instytucja zapraszająca zobowiązana jest do wypełnienia raportu końcowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Fulbright Program Policies (punkt 145, rozdział 100) Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta i/lub World Learning nie udzielają uzasadnienia podjętej decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium.